Veřejné zasedání zastupitelstva bude 27. 5. 2020 od 18:00

Přijďte ve středu 27. 5. 2020 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat.

Návrh programu:

1. Zahájení a schválení programu.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
3. Informace o Přidělení podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci „Vypracování studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro provádění stavby a položkového výkazu výměr a inženýrskou činnost“ na stavbu pod názvem „Rozšíření a rekonstrukce MŠ v ulici Za GZ, obec Loděnice“
4. Projednání Rekonstrukce místní komunikace vedoucí z ulice Karlštejnská do Černidel a k bytovému domu č. 13 na Jánské v obci Loděnice – vypsání výběrového řízení na zhotovitele.
5. Projednání Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
6. Projednání Dohody o narovnání – duplicitní vlastnictví pozemků par. č. 874/23, 874/24, 874/25 a 874/27 v k.ú. Loděnice u Berouna, zapsané na LV 666
7. Projednání Výstavby výtahu v budově OÚ na žádost občanů
8. Projednání Změna č. 3 územního plánu Loděnice zkráceným postupem podle § 55a, Zákon č. 183/2006 Sb. z vlastního podnětu – změna plochy MŠ z průmyslové zóny na občanskou vybavenost.
9. Projednání odpuštění dluhu za parkovací stání
10. Projednání Žádosti o bezúplatný převod pozemku par. č. 888/62 v k. ú Loděnice u Berouna
11. Projednání vyhrazení pravomoci v oblasti vydávání obecního periodika, s názvem Loděnický zpravodaj
12. Projednání Pravidel pro vydávání obecního periodika obce Loděnice – Loděnického zpravodaje
13. Definice práv a povinností předsedy redakční rady
14. Odměny předsedy a členů redakční rady
15. Zrušení odpovědnosti Martina Fatky za vydávání Loděnického zpravodaje
16. Hydroizolace budovy obecního úřadu
17. Zpráva o provozu sběrného dvora v roce 2019
18. Zpráva o stavu prací na zlepšení webových stránek obce
19. Akční plán 2020
20. Projednání ukončení nájemní smlouvy ve stávající podobě s občanským sdružením ArtTime ke dni 30. 6. 2020 a zajištění správy budovy Kulturního zařízení a koordinaci zde konaných společenských akcí.
21. Projednání uzavření nové nájemní smlouvy s občanským sdružením ArtTime tak, aby sdružení bylo schopno nadále provozovat svoji činnost v budově Kulturního zařízení bez přerušení – s účinností smlouvy od 1. 7. 2020.
22. Rozprava, různé
  I. Informace o probíhajících a připravovaných projektech

Podklady pro jednání:

04. ZD – Rekonstrukce komunikace Černidla
05. Oznámení o rozhodnutí SK – dotaceTyršova a Palackého
06. Semrádová x Loděnice – dohoda o narovnání
07. Výtah
08. Stanovisko AOP ČR
08. Stanovisko
08. Změna č. 3 UP
09. Parkování
10. Pozemek-888_62
12. Pravidla pro vydávání obecního periodika obce Loděnice – Loděnický zpravodaj
19. Akční plán 2020

Body jednání přidané zastupitelem Martinem Bokem (spolu se zdůvodněním):

11) Definice práv a povinností předsedy redakční rady

Návrh usnesení:
Vydáváni Loděnického zpravodaje (dále jen Zpravodaj) zajišťuje redakční rada. V čele redakční rady stojí předseda. Redakční rada a její předseda byli zvoleni na jednání ZO 30. 1. 2019.
Zastupitelstvo nyní definuje následující práva a povinnosti předsedy redakční rady Zpravodaje:
Práva:
– Odsouhlasuje finální podobu Zpravodaje před tiskem.
– Má poslední slovo v případě sporu o (ne)zveřejnění některého příspěvku (vyjma příspěvků zastupitelů – viz dále) nebo jakéhokoliv jiného problému v redakční radě.
Povinnosti:
– Je odpovědný za vydávání Zpravodaje.
– Vytváří Zpravodaj jako měsíčník tak, aby
o reprezentoval celou obec a aby byl nestranný a nezávislý na politickém vedení obce;
o byl nejpozději 5. dne příslušného měsíce na Internetu a ve schránkách občanů;
o obsahoval nula hrubých pravopisných chyb;
o měl logické členění a důstojnou grafiku.
– Zajišťuje rozumnou komunikaci s autory, zejména:
o do dvou dnů od obdržení článku ke zveřejnění zajistí informování autora o příjmu článku;
o po rozhodnutí o osudu článku zajistí informování autora, kdy vyjde, případně o důvodech proč nevyjde;
o pokud se se zastupitelem nedohodne jinak, článek zastupitele zveřejňuje vždy a v zastupitelem požadovaném vydání Zpravodaje.
– Dohlíží na zpracování aktuálních témat a na vyváženost názorů (např. aby nepřevládala příliš pochvalná či jen kritická vyjádření pouze jedné části politického spektra).
– Řídí práci redakční rady.

Zdůvodnění:
Jsem toho názoru, že jasně definované kompetence předsedy redakční rady jsou pro správnou tvorbu Zpravodaje nutností.
Je chybou zastupitelstva, že povinnosti a kompetence nedefinovalo při volbě redakční rady. Přijetím tohoto usnesení zastupitelstvo svoji chybu napraví.

14) Odměny předsedy a členů redakční rady

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje následující měsíční odměny pro předsedu a členy redakční rady:
– 3 000 Kč pro předsedu
– 2 000 Kč pro člena redakční rady
Částky jdou uvedeny v úrovni hrubého – tedy před příslušnými zákonnými srážkami .

Zdůvodnění:
Práce v redakční radě je náročná, a proto si zaslouží odměnu.

15) Zrušení odpovědnosti Martina Fatky za vydávání Loděnického zpravodaje

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo ruší odpovědnost Martina Fatky za vydávání Loděnického zpravodaje.

Zdůvodnění:
Na jednání ZO 5. 11. 2018 by zastupiteli jmenován Martin Fatka zastupitelem zodpovědným za vydávání Loděnického zpravodaje.
V okamžiku, kdy je za vydávání Loděnického zpravodaje odpovědný předseda redakční rady, je tato odpovědnost Martina Fatky duplicitní a tudíž formálně nesprávná.
Tímto usnesením bude duplicita odstraněna a Martin Fatka se stává řadovým členem redakční rady.

16) Hydroizolace budovy obecního úřadu

Návrh unesení:
Zastupitelstvo reviduje svoje usnesení z 22. 1. 2020 o rekonstrukci budovy OÚ v tomto smyslu:
Hydroizolace budovy bude provedena kvalitní horizontální hydroizolací (např. podříznutím) a doplňkovou izolací vertikální a ukládá starostovi, aby nechal revidovat ve schváleném rozpočtu na opravu budovy část hydroizolace a tuto část předložil znovu zastupitelstvu ke schválení.
Toto unesení však nebrání v provádění oprav, které jsou na hydroizolaci budovy nezávislé – např. výměna oken.
Zdůvodnění:
Kalkulace předložená zastupitelům 22. 1. 2020 ke schválení zahrnovala pouze hydroizolaci vertikální (obkopání, položení nopkové folie a věci souvisejí).
Pokud budeme realizovat pouze vertikální hydroizolaci, vlhkost se na fasádě domu po čase opět projeví a my budeme opět opravovat.
Dělejme opravy kvalitní a s dlouhou životností.

17) Zpráva o provozu sběrného dvora v roce 2019
Budu informovat přítomné o nákladech na provoz sběrného dvora, o množství přijatých odpadů a o tom, že se podařilo odvrátit hrozbu pokuty.

18) Zpráva o stavu prací na zlepšení webových stránek obce
Budu informovat přítomné o aktuálním stavu prací na zlepšení webových stránek obce.

Body jednání přidané zastupitelem Kamilem Horným (spolu se zdůvodněním):

20) Projednání ukončení nájemní smlouvy ve stávající podobě s občanským sdružením ArtTime ke dni 30. 6. 2020 a zajištění správy budovy Kulturního zařízení a koordinaci zde konaných společenských akcí.

Návrh usnesení:

ZO ukládá RO projednat ukončení smlouvy ve stávající podobě s občanským sdružením ArtTime ke dni 30. 6. 2020. ZO ukládá RO zjistit možnosti a vybrat vhodnou formu zajištění správy budovy Kulturního zařízení a koordinaci zde konaných společenských akcí.

21) Projednání uzavření nové nájemní smlouvy s občanským sdružením ArtTime tak, aby sdružení bylo schopno nadále provozovat svoji činnost v budově Kulturního zařízení bez přerušení – s účinností smlouvy od 1. 7. 2020.

Návrh usnesení:

ZO ukládá RO projednat uzavření nové nájemní smlouvy s občanským sdružením ArtTime tak, aby sdružení bylo schopno nadále provozovat svoji činnost v budově Kulturního zařízení bez přerušení – s počátkem nájemního poměru od 1. 7. 2020.

Důvodová zpráva k bodu 20:

  1. Budova Kulturního zařízení (KZ) vyžaduje důkladnější údržbu, než je vykonávána v současnosti. Lze předpokládat, že reakce obce při realizaci jednotlivých oprav bude rychlejší a lépe cílená než při správě ArtTimem (AT).
  2. Obec má v oblasti správy budovy vyšší kompetence než AT. AT se na uvedenou činnost nijak nespecializuje. Lze proto předpokládat, že výdaje na údržbu budou nižší, než kdyby ji zadával AT. Obec je schopna výdaje za údržbu kontrolovat lépe. AT navíc postrádá přirozenou motivaci se údržbou budovy zabývat. Údržbu KZ ze strany AT lze označit jako formu odměny za nulový nájem prostor, které AT ke své hlavní činnosti využívá. Ta činí podle smlouvy max. 100 tis. Kč ročně. O přesných částkách a opravách uskutečněných v jednotlivých letech bude zřejmě schopen informovat starosta. Nájemní smlouva (viz odkaz níže) však požadovanou údržbu ze strany AT specifikuje velmi vágně: „malování, opravy sanitárního zařízení, apod.“
  3. Obec dokáže pružně reagovat na poptávku využití prostor v KZ a přiřadit jednotlivým požadavkům takové priority, které budou v souladu s jejími zájmy.
  4. AT uvedené služby vykonává již mnoho let. S odvoláním na povinnost řádného hospodaření s majetkem obce je potřebné poskytování zmíněných služeb znovu soutěžit.
  5. P. Barger se za AT v tlf. rozhovoru s p. Bokem vyjádřil, že AT netrvá na výkonu správy budovy KZ ani na koordinaci zde konaných společenských akcí. Žádá však obec o podporu při výkonu hlavní činnosti AT – umělecké činnosti a provozu sítě WiFi. Preferuje podporu formou nízkého nájemného prostor v KZ, které jsou ke zmíněným činnostem potřebné. Navíc se p. Barger z Loděnice odstěhoval a jeho činnost v AT je proto pro něho náročnější, komplikovaná. Obdobně se podle informace vedení obce vyjádřila též p. Křížková. Navrhované opatření tedy uvítají obě strany.
  6. Obec si nepohorší ani finančně. Získá zdroje z pronájmu prostor a případného vstupného z akcí, které zde bude pořádat. Může si proto dovolit zaplatit např. odměnu za částečný pracovní úvazek, který zřejmě bude ke správě budovy, resp. koordinaci společenských akcí, potřebný.
  7. Odkazuji na fakta i názory, které zazněly při minulých projednáních. Naposled: 1. na zasedání ZO 13. 3. 2019, 2. na zasedání ZO 11. 12. 2019 při projednávání schválení dotace pro AT na rok 2020 (viz nahrávku na www.lodeni.cz) a 3. na pracovní schůzce ZO konané v minulém roce.

Odkaz na současnou smlouvu s AT: http://www.lodeni.cz/wp-content/uploads/2019/02/Smlouva_najem_ART_TIME.zip

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..