Archiv rubriky: Jednání zastupitelstva

Odvolávání šéfredaktorky

Společně s Martinem Bokem jsme navrhli změnu v redakční radě (RR). Došli jsme k závěru, že šéfredaktorka vykonává své povinnosti nedostatečně a že na takovou práci zřejmě nestačí. Na místo šéfredaktorky jsme navrhli Janu Tučkovou. Dosavadní šéfredaktorka Bohuslava Vohradská měla dále působit v RR jako člen. Změna by se týkala pouze obsazení funkce šéfredaktora.

Na zasedání ZO jsme upozornili na mnohé nedostatky a pochybení šéfredaktorky (viz nahrávku, čas 2:45):

  1. Dosud se neseznámila se zákony, kterými se má při své práci řídit. A to bohužel ani tehdy, kdy jsme jí poskytli výklad. Výsledkem je cenzura. Tedy znovu ten stav, který se podařilo v roce 2016 překonat. Tehdy na to měl významný vliv vznik časopisu LoDění.
  2. Aby obec jasně definovala své požadavky ohledně vydávání Zpravodaje, byla vytvořena a odsouhlasena Pravidla pro vydávání obecního periodika. Pravidla byla sestavena v součinnosti s RR. Zastupitelé se ujistili, že jejich návrhy a přání jsou v souladu s praktickými možnostmi tvorby Zpravodaje. Šéfredaktorka pravidla přesto přestala dodržovat téměř bezprostředně po jejich odsouhlasení.
  3. Nedisponuje vlastnostmi a dovednostmi potřebnými pro funkci řídicího pracovníka, jedná chaoticky a tím vytváří zmatečné situace.
  4. Nemá dostatek času, aby se práci šéfredaktora mohla věnovat.
  5. Se spolupracovníky i autory často jedná nevhodně, autoritativně nebo vůbec. Nedostatečně komunikuje také v rámci RR. Nemá cit pro demokratické principy. V důsledku měsíčního zpoždění vydání posledního Zpravodaje se např. pro občany komplikuje připomínkové řízení k důležitému dokumentu Program rozvoje obce, kterým si stanovíme priority na příští až desítky let.
  6. Dostatečně neovládá český pravopis. (To sama uznává.)

Zastáváme názor, že uvedené argumenty bohatě stačí, aby došlo k personální změně ve funkci šéfredaktora. Jediný pokus o obhajobu současné šéfredaktorky přednesl zastupitel Veverka (viz nahrávku, čas 3:08). Důvodem „paralyzované RR“ je údajně fakt, že zde zůstaly „dvě ženský, který se prostě nemusej, který si nesedly“. (Třetí člen RR Fatka se v létě odstěhoval a činnosti v RR se od té doby věnuje minimálně.) S uvedeným pokusem o vysvětlení žalostného stavu v RR zastupitelé LoDění nesouhlasí a považují jej za bagatelizování věci.

Pro změnu ve funkci hlasovalo nakonec šest zastupitelů – Heinrichová, Šimrová, Dvořák, Tučková, Bok a Horný. Návrh tedy neprošel.

Největší překvapení nás ale ještě čekalo. V této neutěšené situaci v RR starosta navrhl bez udání jediného důvodu odvolat z RR Tučkovou. Tedy toho jediného člověka, který v současné době v RR skutečně pracuje. Fatka se odstěhoval a Vohradská dva měsíce z rodinných důvodů nejen že nepracuje, ale ani nekomunikuje. Starostův iracionální návrh nebyl přijat pouze nejtěsnějším poměrem hlasů. Naštěstí.

Na závěr snad jediná pozitivní informace. Zastupitelstvo odsouhlasilo novou členku RR Dagmar Smutnou, která v RR nahradí Martina Fatku. Škoda jen, že jsme nevyužili nabídek dalších uchazečů. Nic nebrání tomu, aby RR byla početnější. (Takových, kteří by projevili zájem a ochotu pro obec pracovat téměř zadarmo a současně disponují potřebnou odborností, nejsou zástupy.)

Kamil Horný, zastupitel za LoDění

Veřejné zasedání zastupitelstva bude 9. 12. 2020 od 18:00

Přijďte v pondělí 9. 12. 2020 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat.

Návrh programu:

1. Zahájení a schválení programu.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
3. Projednání Studií MŠ za GZ.
4. Projednání Dodatku o prodloužení lhůty na zpracování studií MŠ za GZ.
5. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí na odkoupení části pozemku par. č. 851/11 v katastrálním území Loděnice u Berouna ve vlastnictví obce Loděnice.
6. Projednání změny č. 3 Územního plánu.
7. Projednání Rozpočtu na rok 2021
8. Projednání Přidělení podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci „Splašková kanalizace a vodovod Loděnice“.
9. Projednání Přidělení zakázky malého rozsahu na stavební práce/stavbu pod názvem: „Stavební úpravy Kulturního zařízení Loděnice – odvlhčení prostoru pod jevištěm“
10. Projednání Přidělení zakázky malého rozsahu na akci Vypracování Studie pod názvem: „Hydroizolace budovy Obecního úřadu Loděnice a přístavba výtahu“
11. Projednání Koupě pozemku u fotbalového hřiště od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).
12. Projednání poskytnutí neinvestiční dotace na provoz (AFK)
13. Projednání poskytnutí neinvestiční dotace (JUDO)
14. Projednání poskytnutí neinvestiční dotace (LOKULS)
15. Projednání Směrnice o zadávání veřejných zakázek
16. Projednání Jednacího řádu zastupitelstva obce Loděnice
17. Projednání Vyhrazení rozhodování o pronájmu pozemků 723 a 716/1 do kompetence zastupitelstva obce
18. Představení návrhu Plánu rozvoje obce 2021 – 2031 a zahájení veřejného připomínkování
19. Revize plnění akčního plánu na rok 2020
20. Web obce – odběr novinek
21. Rozprava, různé
22. Závěr

Podklady pro jednání:

03. Varianta 01 a 02
03. Varianta 03
04. Dodatek č. 1 – ing. J. Kovács
05. JEŽ žádost o část pozemku
07. Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu na rok 2021
07. Návrh rozpočtu na rok 2021
08. SOD_Loděnice dostavba kanalizace a vodovodu
09. SoD Stavební úpravy KD
10. SoD budova OÚ Loděnice – Odizolování
11. Pozemek ÚZSVM
12. AFK žádost
13.Judo žádost
14. Lokuls žádost
15. Návrh Směrnice dle metodiky MV
16. Jednací řád Zastupitelstva obce Loděnice-variantní návrh
16. Návrh_jednacího_řádu_Zastupitelstva 2020

Veřejné zasedání zastupitelstva bude 14. 9. 2020 od 18:00

Přijďte v pondělí 14. 9. 2020 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat. Projednávat s bude mimo jiné i projekt Centrum Loděnice investora Skanska Reality a.s.

Návrh programu:

01. Zahájení a schválení programu.
02. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele.
03. Složení slibu nového člena zastupitelstva.
04. Projednání rozpočtového opatření č. 7/2020.
05. Projednání žádosti na pořízení změny Územního plánu Loděnice u Berouna.
06. Projednání záměru a vypsání výběrového řízení na akci „Odvlhčení prostoru pod jevištěm v Kulturním zařízení“.
07. Projednání vypsání výběrového řízení na akci „Splašková kanalizace a vodovod Loděnice“.
08. Skanska – plánovaná bytová výstavba v obci Loděnice.
09. Rozprava, různé.
10. Závěr.

Podklady pro jednání:

04. Rozpočtové opatření č 7_2020
05a. Návrh na pořízení změny ÚP
05b. Výkres návrhu 05c. LV
06. ZD – Stavební úpravy KD
07a. ZD_Loděnice dostavba kanalizace a vodovodu
07b. SOD_Loděnice dostavba kanalizace a vodovodu
08. Skanska 200902_LOD_podklady pro VZO