Sběrný dvůr

Provozní doba

úterý   14 – 18 hodin (od 1.4. – 31.10.)

            12 – 16 hodin (od 1.11. – 31.3.)                            

čtvrtek 14 – 18 hodin (od 1.4. – 31.10.)
             12 – 16 hodin (od 1.11. – 31.3.)

sobota   8 – 12 hodin

Výběr z provozního řádu

Příjem odpadů je prováděn pouze od fyzických osob.

Ukládání odpadů v SD je zdarma pro občany obce Loděnice a pro občany, kteří vlastní v katastru obce Loděnice nemovitost, určenou k bydlení či rekreaci. Občané, kteří nemají trvalé bydliště v obci Loděnice a využívají sezonně rekreační zařízení v katastru obce, odevzdávají odpad zdarma, pokud doloží, že mají zaplacen roční poplatek za odpady. Za ukládání odpadu se od občanů a majitelů obydlí v obci Loděnice vybírá poplatek pouze tehdy, je-li odevzdáno nadlimitní množství odpadu.

Limitní množství jednotlivých odpadů jsou následující:
– pneumatiky – 4 ks na číslo popisné a rok
– směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 – 200kg na číslo popisné a měsíc
– ostatní odpady nemají limitní množství.

Pro evidenci občanů, kteří využívají služeb SD, je nezbytné jejich prokazování se obsluze, a to občanským průkazem. Občané vlastnící v katastru obce Loděnice nemovitost k rekreaci se prokážou průkazem vystaveným obcí Loděnice. Z uvedeného důvodu mohou odpady přinášet pouze občané starší 15 let.

Občané ostatních obcí jsou povinni za uložení odpadů platit poplatek dle ceníku. Ceník je k dispozici též u manipulanta.

Chováme se hospodárně a odpad do kontejnerů pěkně skládáme. Dřevěný nábytek se proto přiváží a do kontejnerů ukládá „na placato“. Kdo přiveze nábytek sestavený, bude manipulantem vybaven palicí, kterou nábytek osobně zplacatí, koštětem a lopatou, kterými uklidí nepořádek, jejž zplacaťováním nábytku na manipulační ploše vyrobil.

Papír ukládáme do modrých kontejnerů umístěných před vjezdem do sběrného dvora. DO KONTEJNERŮ, nikoliv vedle kontejnerů. Pokud jsou kontejnery plné, papír si odvážíme zpět do svých příbytků a vyčkáme vyprázdnění kontejnerů. Čekání není dlouhé, kontejnery se vyváží každý týden.

Dbáme pokynů manipulanta.

Celý provozní řád stahujte zde.

Foto z provozu

Stav sběrného dvora 15. 6. 2019


více fotografií

Úklid sběrného dvora 2. 3. 2019
více fotografií

Úklid sběrného dvora 23. 2. 2019více fotografií

Stav sběrného dvora 18. 2. 2019

     

více fotografií