Archiv pro měsíc: Srpen 2017

Veřejné zasedání zastupitelstva bude 16. 8. 2017 od 18:00

Přijďte ve středu 16. 8. 2017 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat.

Návrh programu:

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
3. Projednání schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
4. Projednání darovací smlouvy, kterou se bezúplatně převádí pozemek parcelní č. 293/2 v k. ú. Loděnice u Berouna do vlastnictví obce Loděnice
5. Projednání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu – IV-12-6021333/VB1 – Loděnice, Černidla, parc.č.1529/1 v k.ú. Loděnice u Berouna
6. Projednání záměru na pořízení regulačního plánu obce Loděnice v lokalitě za Kněží Horou v souladu s § 84 odst. 2 p. a) Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. a způsobem dle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek.
7. Projednání partnerství obce Loděnice a MAS Karlštejnsko, z. ú., pro realizaci výstupů projektu Naše vlídná nádraží, pro revitalizaci žst. Loděnice podle předané projektové dokumentace, pro realizaci projektu MAS Karlštejnsko, z. ú., expozice a Muzeum Ostře sledovaných vlaků a pro kulturní a společenské aktivity v žst. Loděnice.
8. Projednání uložení starostovi obce uzavřít Partnerskou smlouvu s MAS Karlštejnsko, z. ú., pro realizaci partnerství
9. Projednání žádosti o výstavbu přístřešku ve dvoře obecního úřadu Loděnice pro potřeby jednotky SDH Loděnice
10. Rozprava, různé
11. Usnesení
12. Závěr

Václav Bauer, starosta obce

Podklady pro jednání:
03_Dotace na ZŠ z SK
04_Smlouva darovací – paní Jiřina Klímová
05_SmlB IV-12-6021333_VB1 Černidla parc.č.1529_1
07a_Projekt Vlídná nádraží – souhrnná informace
07b_Projekt Vlídná nádraží – dokumentace
09_Žádost o výstavbu přístřešku – SDH Loděnice