Archiv pro měsíc: Říjen 2017

Proč to udělali?

Na severovýchodě naší obce mezi dálnicí a silnicí na Rudnou je územním plánem definován prostor pro umístění výrobních a průmyslových ploch – na obrázku níže označen jako VS2.
Z pohledu zatížení obce dopravou je to velmi nešťastné řešení. Nejlepší by bylo územní plán změnit zpět na ornou půdu či trvalé travní porosty a majitele, kteří zakoupili pozemky po schválení uvedeného územního plánu, rozumně odškodnit. Místo toho, aby se vedení naší obce vydalo tímto směrem, jde majitelům „na ruku“ a společně s nimi, aniž by podle zákona muselo, připravuje Územní studii. Je to důležitý krok pro zástavbu průmyslové zóny. Pouze v tomto kroku má obec právo definovat podmínky, které musí Územní studie zohlednit. V redakci LoDění jsme si dali tu práci, kontaktovali nezávislé odborníky, podmínky vypracovali a prostřednictvím zastupitele Kamila Horného prosadili k projednání na veřejném jednání zastupitelstva, které se konalo 11. 10. 2017.

Navrhli jsme toto:
Celý příspěvek

Veřejné zasedání zastupitelstva bude 11. 10. 2017 od 18:00

Přijďte ve středu 11. 10. 2017 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat.

Návrh programu:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
3. Projednání koupě pozemku č. par. 681/9 v k. ú. Loděnice u Berouna o výměře 40 m2, nutného k rekonstrukci chodníku v ulici Karlštejnská
4. Projednání smlouvy o právu provést stavbu, stavební úpravy chodníku – Pražská -Žižkova
5. Projednání smlouvy o vypracování Územní studie
6. Projednání vypsání výběrového řízení na zpracování územní studie (ÚS) na průmyslovou zónu VS2, nacházející se ve východní části obce, mezi dálnicí D5 a silnicí druhé třídy 605
7. Projednání koupě ideální poloviny pozemku 293/3 v k. ú. Loděnice u Berouna o výměře
291 m(1/2 = 145,5 m2) v ulici Šeříková od Státního pozemkového úřadu (SPÚ)
8. Projednání rozpočtového opatření č. 8
9. Projednání střednědobého výhledu rozpočtu
10. Projednání smlouvy o uzavření smlouvy budoucí na věcné břemeno IV-12-6021233_VB_2
v pozemku 771_158
11. Pojednání návrhu na zvýšení nájemného
12. Projednání dodatku č. 5 ke zřizovací listině Mateřské školy Loděnice
13. Projednání záměru digitalizace obecní kroniky
14. Rozprava, různé
15. Usnesení
16. Závěr Celý příspěvek