Jednání zastupitelstva

Úkolovník – ukázková beta verze – rozpracováno

Příspěvky:

Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva 30. 6. 2021

 

Časová mapa zasedání*: (Pokračování textu…)

Posted in Články redakce, Jednání zastupitelstva, Zvukové záznamy | Leave a comment

Veřejné zasedání zastupitelstva bude 30. 6. 2021 od 18:00

Přijďte ve středu 30. 6. 2021 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat.

Návrh programu: (Pokračování textu…)

Posted in Články redakce, Jednání zastupitelstva | Leave a comment

Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva 19. 5. 2021

 

Časová mapa zasedání*: (Pokračování textu…)

Posted in Články redakce, Jednání zastupitelstva, Zvukové záznamy | Leave a comment

Veřejné zasedání zastupitelstva bude 19. 5. 2021 od 18:00

Přijďte ve středu 19. 5. 2021 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat.

Návrh programu:

1. Zahájení a schválení programu.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
3. Projednání nabídky koupě pozemku par. č. 800/37, včetně na něm situované
stavby v k.ú. Loděnice u Berouna od ČD (České dráhy Národní dopravce).
4. Projednání nabídky koupě pozemku par. č. 77/1 v k.ú. Loděnice u Berouna.
5. Návrh na zlepšení činnosti Zastupitelstva.
6. Projednání návrhu Programu rozvoje obce pro roky 2021 až 2031.
7. Rozprava, různé:
  – Kontrola plnění přijatých usnesení Zastupitelstva.
  – Zpráva o činnosti rady.
8. Závěr.

Podklady pro jednání:
3. ČD žádost
3. Pozemek 800_37 výpis z KN
4. Pozemek 77_1_ VB a NS
4. Žádost pozemek 77_1
6. PRO_2021_v6_navrhova_cast_prioty_v2 Loděnice
6. Program rozvoje obce 2021 – 2031

Posted in Články redakce, Jednání zastupitelstva | Leave a comment

Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva 17. 3. 2021

 

Časová mapa zasedání*: (Pokračování textu…)

Posted in Články redakce, Jednání zastupitelstva, Zvukové záznamy | Leave a comment

Veřejné zasedání zastupitelstva bude 17. 3. 2021 od 18:00

Přijďte ve středu 17. 3. 2021 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor k návrhu Programu rozvoje obce.

Veřejné zasedání je svoláno jako náhrada za neusnášení schopné zasedání 3. 3. 2021.

Návrh programu:

(Pokračování textu…)

Posted in Články redakce, Jednání zastupitelstva | Leave a comment

Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva 3. 3. 2021

 
Z jednání se kvůli COVID situaci omluvilo 12 zastupitelů, takže zastupitelstvo nebylo usnášeníschopné.

Posted in Články redakce, Jednání zastupitelstva, Zvukové záznamy | Leave a comment

Veřejné zasedání zastupitelstva bude 3. 3. 2021 od 18:00

Přijďte ve středu 3. 3. 2021 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat.

Veřejné zasedání bylo svoláno na základě žádosti zastupitelů Boka, Heinrichové, Šimrové, Dvořáka, Tučkové a Horného.

Návrh programu:

(Pokračování textu…)

Posted in Články redakce, Jednání zastupitelstva | Leave a comment

Odvolávání šéfredaktorky

Společně s Martinem Bokem jsme navrhli změnu v redakční radě (RR). Došli jsme k závěru, že šéfredaktorka vykonává své povinnosti nedostatečně a že na takovou práci zřejmě nestačí. Na místo šéfredaktorky jsme navrhli Janu Tučkovou. Dosavadní šéfredaktorka Bohuslava Vohradská měla dále působit v RR jako člen. Změna by se týkala pouze obsazení funkce šéfredaktora.

Na zasedání ZO jsme upozornili na mnohé nedostatky a pochybení šéfredaktorky (viz nahrávku, čas 2:45):

  1. Dosud se neseznámila se zákony, kterými se má při své práci řídit. A to bohužel ani tehdy, kdy jsme jí poskytli výklad. Výsledkem je cenzura. Tedy znovu ten stav, který se podařilo v roce 2016 překonat. Tehdy na to měl významný vliv vznik časopisu LoDění.
  2. Aby obec jasně definovala své požadavky ohledně vydávání Zpravodaje, byla vytvořena a odsouhlasena Pravidla pro vydávání obecního periodika. Pravidla byla sestavena v součinnosti s RR. Zastupitelé se ujistili, že jejich návrhy a přání jsou v souladu s praktickými možnostmi tvorby Zpravodaje. Šéfredaktorka pravidla přesto přestala dodržovat téměř bezprostředně po jejich odsouhlasení.
  3. Nedisponuje vlastnostmi a dovednostmi potřebnými pro funkci řídicího pracovníka, jedná chaoticky a tím vytváří zmatečné situace.
  4. Nemá dostatek času, aby se práci šéfredaktora mohla věnovat.
  5. Se spolupracovníky i autory často jedná nevhodně, autoritativně nebo vůbec. Nedostatečně komunikuje také v rámci RR. Nemá cit pro demokratické principy. V důsledku měsíčního zpoždění vydání posledního Zpravodaje se např. pro občany komplikuje připomínkové řízení k důležitému dokumentu Program rozvoje obce, kterým si stanovíme priority na příští až desítky let.
  6. Dostatečně neovládá český pravopis. (To sama uznává.)

Zastáváme názor, že uvedené argumenty bohatě stačí, aby došlo k personální změně ve funkci šéfredaktora. Jediný pokus o obhajobu současné šéfredaktorky přednesl zastupitel Veverka (viz nahrávku, čas 3:08). Důvodem „paralyzované RR“ je údajně fakt, že zde zůstaly „dvě ženský, který se prostě nemusej, který si nesedly“. (Třetí člen RR Fatka se v létě odstěhoval a činnosti v RR se od té doby věnuje minimálně.) S uvedeným pokusem o vysvětlení žalostného stavu v RR zastupitelé LoDění nesouhlasí a považují jej za bagatelizování věci.

Pro změnu ve funkci hlasovalo nakonec šest zastupitelů – Heinrichová, Šimrová, Dvořák, Tučková, Bok a Horný. Návrh tedy neprošel.

Největší překvapení nás ale ještě čekalo. V této neutěšené situaci v RR starosta navrhl bez udání jediného důvodu odvolat z RR Tučkovou. Tedy toho jediného člověka, který v současné době v RR skutečně pracuje. Fatka se odstěhoval a Vohradská dva měsíce z rodinných důvodů nejen že nepracuje, ale ani nekomunikuje. Starostův iracionální návrh nebyl přijat pouze nejtěsnějším poměrem hlasů. Naštěstí.

Na závěr snad jediná pozitivní informace. Zastupitelstvo odsouhlasilo novou členku RR Dagmar Smutnou, která v RR nahradí Martina Fatku. Škoda jen, že jsme nevyužili nabídek dalších uchazečů. Nic nebrání tomu, aby RR byla početnější. (Takových, kteří by projevili zájem a ochotu pro obec pracovat téměř zadarmo a současně disponují potřebnou odborností, nejsou zástupy.)

Kamil Horný, zastupitel za LoDění

Posted in Články redakce, Jednání zastupitelstva | Leave a comment

Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva 10. 2. 2021

 

Časová mapa zasedání*: (Pokračování textu…)

Posted in Články redakce, Jednání zastupitelstva, Zvukové záznamy | 1 Comment

Starší příspěvky rubriky „Jednání zastupitelstva“