Veřejné zasedání zastupitelstva bude 9. 12. 2020 od 18:00

Přijďte v pondělí 9. 12. 2020 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat.

Návrh programu:

1. Zahájení a schválení programu.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
3. Projednání Studií MŠ za GZ.
4. Projednání Dodatku o prodloužení lhůty na zpracování studií MŠ za GZ.
5. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí na odkoupení části pozemku par. č. 851/11 v katastrálním území Loděnice u Berouna ve vlastnictví obce Loděnice.
6. Projednání změny č. 3 Územního plánu.
7. Projednání Rozpočtu na rok 2021
8. Projednání Přidělení podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci „Splašková kanalizace a vodovod Loděnice“.
9. Projednání Přidělení zakázky malého rozsahu na stavební práce/stavbu pod názvem: „Stavební úpravy Kulturního zařízení Loděnice – odvlhčení prostoru pod jevištěm“
10. Projednání Přidělení zakázky malého rozsahu na akci Vypracování Studie pod názvem: „Hydroizolace budovy Obecního úřadu Loděnice a přístavba výtahu“
11. Projednání Koupě pozemku u fotbalového hřiště od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).
12. Projednání poskytnutí neinvestiční dotace na provoz (AFK)
13. Projednání poskytnutí neinvestiční dotace (JUDO)
14. Projednání poskytnutí neinvestiční dotace (LOKULS)
15. Projednání Směrnice o zadávání veřejných zakázek
16. Projednání Jednacího řádu zastupitelstva obce Loděnice
17. Projednání Vyhrazení rozhodování o pronájmu pozemků 723 a 716/1 do kompetence zastupitelstva obce
18. Představení návrhu Plánu rozvoje obce 2021 – 2031 a zahájení veřejného připomínkování
19. Revize plnění akčního plánu na rok 2020
20. Web obce – odběr novinek
21. Rozprava, různé
22. Závěr

Podklady pro jednání:

03. Varianta 01 a 02
03. Varianta 03
04. Dodatek č. 1 – ing. J. Kovács
05. JEŽ žádost o část pozemku
07. Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu na rok 2021
07. Návrh rozpočtu na rok 2021
08. SOD_Loděnice dostavba kanalizace a vodovodu
09. SoD Stavební úpravy KD
10. SoD budova OÚ Loděnice – Odizolování
11. Pozemek ÚZSVM
12. AFK žádost
13.Judo žádost
14. Lokuls žádost
15. Návrh Směrnice dle metodiky MV
16. Jednací řád Zastupitelstva obce Loděnice-variantní návrh
16. Návrh_jednacího_řádu_Zastupitelstva 2020

Mýty o příjmech obce

Článek si klade za cíl přiblížit, čím je určeno financování obcí. Tedy i té naší.

Čas od času patrně každý z nás zaslechne názor, který deklaruje, co je pro obecní příjem zásadní či alespoň významné. Málokdy se ale bohužel dozví také odůvodnění. Naposled na minulém zasedání zastupitelstva 14. 9. padl na financování Loděnice dotaz (viz nahrávka, čas 1:34:40). Odpověď a hlavně komentář, který následoval, byl však místy poněkud nepřesný až zavádějící. Avšak přesvědčivý.

Už jste slyšeli podobná tvrzení? 

  1. Kdybychom měli více než dva tisíce obyvatel, to by bylo peněz. Získali bychom na každého  občana vyšší částku. Podpořme novou výstavbu!
  2. Ještě že tu máme průmyslové podniky. Nebýt jich, přišli bychom o značnou část rozpočtu. Pokrok nezastavíš!
  3. Je třeba podpořit průmyslovou výstavbu, aby bylo dostatek pracovních míst v katastru obce. V opačném případě se naše příjmy ztenčí.
  4. Je třeba podporovat provoz výherních automatů. Část prohraných peněz je odváděna obci.

Jistě byste další obdobná tvrzení dokázali sami doplnit.

Jako příklad použijme příjmy naší obce v roce 2019. Jde o poslední rok, který prošel uzávěrkou.

Obecní příjmy 2019 činily 45,5 mil. Kč, z toho 5,3 mil. byly dotace státu, 2,0 mil. nedaňové příjmy a 38,2 mil. příjmy daňové. Těmi posledními se budeme dále zabývat, resp. jejich hlavní částí, kterou tvoří tzv. sdílené daně a v našem případě jde o 36,2 mil. Proč sdílené? Stát vybere daně a přerozdělí, sdílí je: část ponechá ve státním rozpočtu a část jistým klíčem přerozdělí do rozpočtů krajů a obcí, s nimiž vybrané daně sdílí. A právě o zmíněný klíč jde. Je závislý na počtu obyvatel, velikosti katastrálního území, počtu žáků ve škole a žáčků ve školce, počtu zaměstnanců pracujících v obci. A to vše různou měrou. Výjimkou je daň z nemovitostí, kde celá vybraná částka závislá na druhu a hodnotě nemovitostí v našem katastru připadne obci. Výsledky přibližuje tento graf:

Graf příjmů obce Loděnice za r. 2019 (v mil. Kč)

Druh příjmuČástka (mil. Kč)
Dotace obci5,3
Nedaňové příjmy2,0
Příjmy na 2002 občanů, kteří jsou v Loděnici trvale hlášeni22,9
Příjmy na 622 žáků ZŠ a MŠ, jejichž zřizovatelem je obec Loděnice9,1
Daň z nemovitostí nacházejících se v katastru Loděnice1,7
Příjmy na 2386 zaměstnanců s výkonem práce na území Loděnice1,4
Příjmy odpovídající 608 ha katastrálního území0,5
Podíl na dani z hazardu0,6
Ostatní daňové příjmy2,0

Komentáře ke tvrzením

  1. Největší podíl příjmů je závislý na počtu obyvatel. Zde jsou zvýhodněny obce s vyšším počtem obyvatel. Ale jen trochu. Za prvních 2000 obyvatel obec na každého občana získala 11 500 Kč. Při překročení hranice 2000 dostáváme příplatek na „nadlimitní“ obyvatele přibližně 900 Kč (tj. o 7,5 % více). Na začátku roku 2019 nás v obci žilo 2002. Dostali jsme proto „přidáno“ na dva občany. Celkem 1800 Kč na rok. Pokud nás bude např. 3000, do rozpočtu přibude „nadlimitně“ 900 tis.
  2. Klíč naopak nezohledňuje sídlo podniků v obci. Je proto z hlediska obecního příjmu jedno, kde podnik sídlí. Loděnice tedy profituje např. z daní plzeňské Škodovky a naopak do Brna jde z peněz odvedených Gramofonkou více než do domovské Loděnice, protože Brno je obec větší, lidnatější.
  3. U zaměstnanců, kteří v Loděnici pracují, a stejně u žáků ZŠ a MŠ a u velikosti katastrálního území již funguje jednoduchá přímá úměra. Rozhodné počty naleznete v legendě grafu. Za zmínku stojí, že všichni zaměstnanci pracující v Loděnici, přinesli obci 3 % rozpočtu.
  4. Příjmy z hazardu v roce 2019 nebyly v našem případě závislé na počtu hracích automatů, protože dochází k jejich postupnému rušení. Ale ani v dobách, kdy se válce loděnických automatů ještě pořádně točily, nepřesahoval podíl z prohraných peněz našich spoluobčanů, který končil v obecní kase, ani půl milionu korun (např. v roce 2016). Příjmy z hazardu tvoří pouze nevýznamnou položku našeho rozpočtu, něco přes 1 %. To je také jedním z důvodů, nikoliv však hlavním, proč bych hazardní hry v naší obci nepodporoval.

Samotný výpočet není nijak složitý. Kdo byste měl zájem se dovědět podrobnosti, kontaktujte mne. Níže naleznete užitečné odkazy k tématu.

Kamil Horný, zastupitel
kamilh@virtus.cz

Odkazy:
Záznam ze zasedání zastupitelstva 14. 9. 2020, čas 1:34:40
Závěrečný účet Loděnice 2019 
Celostátní výnosy sdílených daní
Rozpočtové určení daní – schéma
Příloha k vyhlášce č. 219/2019
Kolik dostáváme na žáka

Instalace zvukové techniky

Pokročili jsme v oživování obecní zvukové techniky. Na opravenou podlahu jeviště jsme na stálo instalovali výkonové zesilovače a mixážní pult Aparatury 1.  Do velkého sálu jsme umístili reproduktory a propojili je s výkonovými zesilovači. Propojovací kabely jsme umístili do lišt. Mixážní pult je možno jednoduše ze stálého úložiště přemístit i do prostoru sálu. Materiál na instalaci v ceně 11 260 Kč byl uhrazen z rozpočtu obce.

Zvuková technika je nyní k dispozici pro různé kulturní akce a pro činnost loděnických spolků a volnočasových uskupení. Pokud máte o využití techniky zájem, kontaktujte
Martina Boka (+420 602 621 540  nebo
Kamila Horného ( +420 603 211 965, 

 
Více informací a fotografií najdete zde.

Martin Bok

Veřejné zasedání zastupitelstva bude 14. 9. 2020 od 18:00

Přijďte v pondělí 14. 9. 2020 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat. Projednávat s bude mimo jiné i projekt Centrum Loděnice investora Skanska Reality a.s.

Návrh programu:

01. Zahájení a schválení programu.
02. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele.
03. Složení slibu nového člena zastupitelstva.
04. Projednání rozpočtového opatření č. 7/2020.
05. Projednání žádosti na pořízení změny Územního plánu Loděnice u Berouna.
06. Projednání záměru a vypsání výběrového řízení na akci „Odvlhčení prostoru pod jevištěm v Kulturním zařízení“.
07. Projednání vypsání výběrového řízení na akci „Splašková kanalizace a vodovod Loděnice“.
08. Skanska – plánovaná bytová výstavba v obci Loděnice.
09. Rozprava, různé.
10. Závěr.

Podklady pro jednání:

04. Rozpočtové opatření č 7_2020
05a. Návrh na pořízení změny ÚP
05b. Výkres návrhu 05c. LV
06. ZD – Stavební úpravy KD
07a. ZD_Loděnice dostavba kanalizace a vodovodu
07b. SOD_Loděnice dostavba kanalizace a vodovodu
08. Skanska 200902_LOD_podklady pro VZO