Veřejné zasedání zastupitelstva bude 19. 5. 2021 od 18:00

Přijďte ve středu 19. 5. 2021 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat.

Návrh programu:

1. Zahájení a schválení programu.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
3. Projednání nabídky koupě pozemku par. č. 800/37, včetně na něm situované
stavby v k.ú. Loděnice u Berouna od ČD (České dráhy Národní dopravce).
4. Projednání nabídky koupě pozemku par. č. 77/1 v k.ú. Loděnice u Berouna.
5. Návrh na zlepšení činnosti Zastupitelstva.
6. Projednání návrhu Programu rozvoje obce pro roky 2021 až 2031.
7. Rozprava, různé:
  – Kontrola plnění přijatých usnesení Zastupitelstva.
  – Zpráva o činnosti rady.
8. Závěr.

Podklady pro jednání:
3. ČD žádost
3. Pozemek 800_37 výpis z KN
4. Pozemek 77_1_ VB a NS
4. Žádost pozemek 77_1
6. PRO_2021_v6_navrhova_cast_prioty_v2 Loděnice
6. Program rozvoje obce 2021 – 2031

Hody, hody, doprovody

Se sousedkou Monikou Hornou jsme o letošním Velikonočním pondělí vzali děti na netradiční koledu. Koledovali jsme mezi „myší dírou“ a sběrným dvorem. Za 2,5 hodiny jsme vykoledovali cca 500 kg dobrot. Protože kontejnery na sběrném dvoře byly plné, umístili jsme koledu na plochu vedle nich.

Další foto z koledování najdete zde

Martin Bok, zastupitel za LoDění

Veřejné zasedání zastupitelstva bude 3. 3. 2021 od 18:00

Přijďte ve středu 3. 3. 2021 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat.

Veřejné zasedání bylo svoláno na základě žádosti zastupitelů Boka, Heinrichové, Šimrové, Dvořáka, Tučkové a Horného.

Návrh programu:

Celý příspěvek

Odvolávání šéfredaktorky

Společně s Martinem Bokem jsme navrhli změnu v redakční radě (RR). Došli jsme k závěru, že šéfredaktorka vykonává své povinnosti nedostatečně a že na takovou práci zřejmě nestačí. Na místo šéfredaktorky jsme navrhli Janu Tučkovou. Dosavadní šéfredaktorka Bohuslava Vohradská měla dále působit v RR jako člen. Změna by se týkala pouze obsazení funkce šéfredaktora.

Na zasedání ZO jsme upozornili na mnohé nedostatky a pochybení šéfredaktorky (viz nahrávku, čas 2:45):

  1. Dosud se neseznámila se zákony, kterými se má při své práci řídit. A to bohužel ani tehdy, kdy jsme jí poskytli výklad. Výsledkem je cenzura. Tedy znovu ten stav, který se podařilo v roce 2016 překonat. Tehdy na to měl významný vliv vznik časopisu LoDění.
  2. Aby obec jasně definovala své požadavky ohledně vydávání Zpravodaje, byla vytvořena a odsouhlasena Pravidla pro vydávání obecního periodika. Pravidla byla sestavena v součinnosti s RR. Zastupitelé se ujistili, že jejich návrhy a přání jsou v souladu s praktickými možnostmi tvorby Zpravodaje. Šéfredaktorka pravidla přesto přestala dodržovat téměř bezprostředně po jejich odsouhlasení.
  3. Nedisponuje vlastnostmi a dovednostmi potřebnými pro funkci řídicího pracovníka, jedná chaoticky a tím vytváří zmatečné situace.
  4. Nemá dostatek času, aby se práci šéfredaktora mohla věnovat.
  5. Se spolupracovníky i autory často jedná nevhodně, autoritativně nebo vůbec. Nedostatečně komunikuje také v rámci RR. Nemá cit pro demokratické principy. V důsledku měsíčního zpoždění vydání posledního Zpravodaje se např. pro občany komplikuje připomínkové řízení k důležitému dokumentu Program rozvoje obce, kterým si stanovíme priority na příští až desítky let.
  6. Dostatečně neovládá český pravopis. (To sama uznává.)

Zastáváme názor, že uvedené argumenty bohatě stačí, aby došlo k personální změně ve funkci šéfredaktora. Jediný pokus o obhajobu současné šéfredaktorky přednesl zastupitel Veverka (viz nahrávku, čas 3:08). Důvodem „paralyzované RR“ je údajně fakt, že zde zůstaly „dvě ženský, který se prostě nemusej, který si nesedly“. (Třetí člen RR Fatka se v létě odstěhoval a činnosti v RR se od té doby věnuje minimálně.) S uvedeným pokusem o vysvětlení žalostného stavu v RR zastupitelé LoDění nesouhlasí a považují jej za bagatelizování věci.

Pro změnu ve funkci hlasovalo nakonec šest zastupitelů – Heinrichová, Šimrová, Dvořák, Tučková, Bok a Horný. Návrh tedy neprošel.

Největší překvapení nás ale ještě čekalo. V této neutěšené situaci v RR starosta navrhl bez udání jediného důvodu odvolat z RR Tučkovou. Tedy toho jediného člověka, který v současné době v RR skutečně pracuje. Fatka se odstěhoval a Vohradská dva měsíce z rodinných důvodů nejen že nepracuje, ale ani nekomunikuje. Starostův iracionální návrh nebyl přijat pouze nejtěsnějším poměrem hlasů. Naštěstí.

Na závěr snad jediná pozitivní informace. Zastupitelstvo odsouhlasilo novou členku RR Dagmar Smutnou, která v RR nahradí Martina Fatku. Škoda jen, že jsme nevyužili nabídek dalších uchazečů. Nic nebrání tomu, aby RR byla početnější. (Takových, kteří by projevili zájem a ochotu pro obec pracovat téměř zadarmo a současně disponují potřebnou odborností, nejsou zástupy.)

Kamil Horný, zastupitel za LoDění

Mýty o příjmech obce – doplňující informace

Následující příspěvek napravuje chyby, které vznikly při neoprávněném zásahu do textu článku Mýty o příjmech obce v Loděnickém zpravodaji 12/20. Na stránkách LoDění je samozřejmě zveřejněna správná verze uvedeného článku. Doplňující informací se snažíme čtenáři přiblížit okolnosti, které zveřejnění článku ve Zpravodaji doprovázely.

Vážení čtenáři,

chyby šéfredaktorky redakční rady (RR) Loděnického zpravodaje, kterých se dopustila v souvislosti se zveřejněním mého článku Mýty o příjmech obce (Zpravodaj 12/20), mě přiměly k formulování tzv. doplňující informace. (Jde o opravný prostředek.)

Šéfredaktorka část textu změnila a RR mi jej předala k autorizaci. Se změnami jsem nesouhlasil. Přesto ve Zpravodaji vyšla neautorizovaná podoba článku tak, jak jej upravila šéfredaktorka. Teprve poté jsem zjistil, že bez mého vědomí na poslední chvíli ještě část textu odstranila. Navíc jsem byl přímo jí informován, že všechny změny učinila záměrně. Relevantní důvod jsem se nedověděl.

Uvádím části textu v původním, autorizovaném znění (kurzívou). Text, kterého se změny týkaly, je označen podtržením.

1.

Čas od času patrně každý z nás zaslechne názor, který deklaruje, co je pro obecní příjem zásadní či alespoň významné. Málokdy se ale bohužel dozví také odůvodnění. Naposled na minulém zasedání zastupitelstva 14. 9. padl na financování Loděnice dotaz (viz nahrávku, čas 1:34:40). Odpověď a hlavně komentář, který následoval, byl však místy poněkud nepřesný až zavádějící. Avšak přesvědčivý.

2.

Samotný výpočet není nijak složitý. Kdo byste měl zájem se dovědět podrobnosti, kontaktujte mne. Také upozorňuji, že na webu www.lodeni.cz u článku naleznete užitečné odkazy k tématu.

3.

Došlo k ještě méně významným změnám – k odlišnému členění odstavců a k jejich odlišnému formátování. Změny byly rovněž nařízeny šéfredaktorkou, a to v rozporu s mými korekturami a bez autorizace. S původním textem se můžete seznámit zde.

Význam původních odkazů

Odkazy přispívají k lepšímu seznámení čtenáře s tématem článku. Některé výrazně rozšíří kontext, jiné poskytnou související a doplňující informace a celkově slouží ke kontrole objektivity předkládaného textu. Nelze také zanedbat, že tím autor – i jako člen konkrétního volebního uskupení (v tomto případě LoDění) – usiluje o věrohodnost textu. Ostatně obecní periodikum má přinášet možnost prezentace jednotlivých volebních uskupení, a tato možnost je proto garantována tiskovým zákonem.

Závěrem k práci šéfredaktorky

Šéfredaktorka obešla své kolegy v RR, rozhodovala tedy bez mandátu a záměrně špatně. (RR v této věci vůbec nejednala.) Vylučuji tedy pochybení např. z neznalosti nebo z nedbalosti. Porušila zastupitelstvem schválená Pravidla pro vydávání obecního periodika i obecné právní normy, a to i přesto, že jsem ji na to předem upozornil. Její jednání lze označit za neprofesionální a svévolné. Neděje se tak poprvé.

E-mailovou komunikaci, najdete na zde

Kamil Horný, zastupitel za LoDění