Veřejné zasedání zastupitelstva bude 15. 11. 2017 od 18:00

SoD Rekonstrukce soc.zařízení v KZ Loděnice_nabídka a rozpočet stavby Sc…

Přijďte ve středu 15. 11. 2017 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat.

Návrh programu:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
3. Projednání smlouvy o právu stavby (ulice Karlštejnská)
4. Projednání smlouvy – Loděnice SŽDC věcné břemeno – služebnosti inženýrské sítě
5. Projednání Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (splašková kanalizace)
6. Projednání Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace (AFK)
7. Projednání Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace (AFK)
8. Projednání Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace (ART TIME)
9. Projednání smlouvy o pronájmu, psí útulek Bouchalka
10. Projednání odpisového plánu Základní školy Loděnice za rok za 2017
11. Pověřit finanční a kontrolní výbor kontrolou akce „rekonstrukce sociálního zařízení v Kulturním zařízení“
12. Projednání odkupu pozemků č. 888/61, 888/8, 888/45 a 888/20, které vlastní firma Promark s.r.o. Jedná se o část průmyslové zóny označené v územním plánu VS2. Pověření starosty, aby
zjistil podmínky odkupu.
13. Rozprava, různé
– Poskytnutí informací vedením obce rekonstrukci sociálního zařízení v Kulturním zařízení. Zejména o zadávacím řízení, smlouvě se zhotovitelem a rozpočtu rekonstrukce.
14. Usnesení
15. Závěr

Václav Bauer, starosta obce
Celý příspěvek

Proč to udělali?

Na severovýchodě naší obce mezi dálnicí a silnicí na Rudnou je územním plánem definován prostor pro umístění výrobních a průmyslových ploch – na obrázku níže označen jako VS2.
Z pohledu zatížení obce dopravou je to velmi nešťastné řešení. Nejlepší by bylo územní plán změnit zpět na ornou půdu či trvalé travní porosty a majitele, kteří zakoupili pozemky po schválení uvedeného územního plánu, rozumně odškodnit. Místo toho, aby se vedení naší obce vydalo tímto směrem, jde majitelům „na ruku“ a společně s nimi, aniž by podle zákona muselo, připravuje Územní studii. Je to důležitý krok pro zástavbu průmyslové zóny. Pouze v tomto kroku má obec právo definovat podmínky, které musí Územní studie zohlednit. V redakci LoDění jsme si dali tu práci, kontaktovali nezávislé odborníky, podmínky vypracovali a prostřednictvím zastupitele Kamila Horného prosadili k projednání na veřejném jednání zastupitelstva, které se konalo 11. 10. 2017.

Navrhli jsme toto:
Celý příspěvek

Veřejné zasedání zastupitelstva bude 11. 10. 2017 od 18:00

Přijďte ve středu 11. 10. 2017 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat.

Návrh programu:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
3. Projednání koupě pozemku č. par. 681/9 v k. ú. Loděnice u Berouna o výměře 40 m2, nutného k rekonstrukci chodníku v ulici Karlštejnská
4. Projednání smlouvy o právu provést stavbu, stavební úpravy chodníku – Pražská -Žižkova
5. Projednání smlouvy o vypracování Územní studie
6. Projednání vypsání výběrového řízení na zpracování územní studie (ÚS) na průmyslovou zónu VS2, nacházející se ve východní části obce, mezi dálnicí D5 a silnicí druhé třídy 605
7. Projednání koupě ideální poloviny pozemku 293/3 v k. ú. Loděnice u Berouna o výměře
291 m(1/2 = 145,5 m2) v ulici Šeříková od Státního pozemkového úřadu (SPÚ)
8. Projednání rozpočtového opatření č. 8
9. Projednání střednědobého výhledu rozpočtu
10. Projednání smlouvy o uzavření smlouvy budoucí na věcné břemeno IV-12-6021233_VB_2
v pozemku 771_158
11. Pojednání návrhu na zvýšení nájemného
12. Projednání dodatku č. 5 ke zřizovací listině Mateřské školy Loděnice
13. Projednání záměru digitalizace obecní kroniky
14. Rozprava, různé
15. Usnesení
16. Závěr Celý příspěvek

BLUES SESSION

pátek 13. 10. od 20 hodin v Loděnici
vstup 200 Kč

V Loděnici proběhne nahrávání koncertu pro chystané CD a kapela nás oblaží v kompletní sestavě:

Olin Nejezchleba – kytara, housle, tamburína, zpěv; Pavel Skála – kytary, zpěv; Ondřej Konrád – harmonika, zpěv; Vašek Vávra – baskytara; Jirka „Zelí“ Zelenka – bicí, zpěv; Kuba Zitko – klávesy; Michal Gera – trubka; Jirka Hála – dechové nástroje

Blues Session je původně příležitostně sestavená kapela, která doprovázela Petra Kalandru (*10. března 1950 – …7. září 1995) od počátku osmdesátých let do poloviny devadesátých. Byla to sestava kamarádů, kteří Kalandrovi původně pomohli s jedním koncertem, načež okamžitě začaly přicházet koncerty další.

Více informací viz  http://www.lokuls.cz/blues-session-13-rijna-v-lodenici/.

Veřejné zasedání zastupitelstva bude 16. 8. 2017 od 18:00

Přijďte ve středu 16. 8. 2017 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat.

Návrh programu:

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
3. Projednání schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
4. Projednání darovací smlouvy, kterou se bezúplatně převádí pozemek parcelní č. 293/2 v k. ú. Loděnice u Berouna do vlastnictví obce Loděnice
5. Projednání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu – IV-12-6021333/VB1 – Loděnice, Černidla, parc.č.1529/1 v k.ú. Loděnice u Berouna
6. Projednání záměru na pořízení regulačního plánu obce Loděnice v lokalitě za Kněží Horou v souladu s § 84 odst. 2 p. a) Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. a způsobem dle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek.
7. Projednání partnerství obce Loděnice a MAS Karlštejnsko, z. ú., pro realizaci výstupů projektu Naše vlídná nádraží, pro revitalizaci žst. Loděnice podle předané projektové dokumentace, pro realizaci projektu MAS Karlštejnsko, z. ú., expozice a Muzeum Ostře sledovaných vlaků a pro kulturní a společenské aktivity v žst. Loděnice.
8. Projednání uložení starostovi obce uzavřít Partnerskou smlouvu s MAS Karlštejnsko, z. ú., pro realizaci partnerství
9. Projednání žádosti o výstavbu přístřešku ve dvoře obecního úřadu Loděnice pro potřeby jednotky SDH Loděnice
10. Rozprava, různé
11. Usnesení
12. Závěr

Václav Bauer, starosta obce

Podklady pro jednání:
03_Dotace na ZŠ z SK
04_Smlouva darovací – paní Jiřina Klímová
05_SmlB IV-12-6021333_VB1 Černidla parc.č.1529_1
07a_Projekt Vlídná nádraží – souhrnná informace
07b_Projekt Vlídná nádraží – dokumentace
09_Žádost o výstavbu přístřešku – SDH Loděnice

 

Tři lži Erny Šimrové

Ve Zpravodaji 7/2017 jsem nechal zveřejnit článek s názvem Bývalá starostka lže. Zas a zas. V něm jsem slíbil, že uvedu některá lživá tvrzení bývalé starostky. Pro lepší přehlednost nejprve předkládám svůj článek ve znění, které uveřejnil Zpravodaj. Příklady lží (které se týkají pouze daného tématu) následují.

Bývalá starostka lže. Zas a zas.

Příspěvkem reaguji na článek „Kauzičky z jedné vesničky“ zveřejněný ve Zpravodaji 6/2017.

Důkladně jsem zvážil, jestli použití slova lhát je výstižné. Je přesné. Nemám totiž na mysli situace, kdy se autor pouze splete, např. proto, že nemá dostatek správných informací. Pokud někdo lže, sděluje nepravdu vědomě a často tak činí proto, aby pro sebe získal nějakou výhodu nebo někoho vědomě poškodil (viz např. https://cs.wikipedia.org/wiki/Lež).

Bývalá starostka lhala již dříve – v roce 2013. Tehdy jsem si uvědomil, že starostku, která lže, nechci, a rád jsem se stal o necelý rok později jedním z „duchovních otců“ kandidátky Loděnice pro všechny. Ukázalo se, že další působení minulé starostky ve funkci si nepřála většina loděnických občanů. Svůj názor přesvědčivě promítli do volebního výsledku.

Další lži můžeme zaznamenat např. ve Zpravodaji 4/2016 a 5/2016 a právě také v minulém čísle Zpravodaje. K článku „Kauzičky z jedné vesničky“ se podrobněji vrátíme na webu www.lodeni.cz, kde kromě jiného uvedeme konkrétní lživá tvrzení. Zároveň ukážeme, že prokázat některé lži není nikterak složité. Proč? Protože lež má krátké nohy.

Přese vše uvedené věřím, že paní Šimrová alespoň dodatečně přehodnotí svá lživá tvrzení, seznámí občany prostřednictvím Zpravodaje s pravdivými verzemi, a protože se jedná o člověka se slušným chováním, který se vyzná v mezilidských vztazích, připojí i krátkou omluvu.

Kamil Horný

Obecní pozemek s přečerpávací stanicí kanalizace a s pamětní deskou na dotaci Evropské Unie pomalu začíná dostávat ráz chráněné krajinné oblasti.

Lež první

V létě 2013 jsme byli (Hejduk a já) vyzváni obcí k jednání ohledně přečerpávací stanice kanalizace, která měla být vybudována na obecním pozemku v místě, kde stály naše chatky. Bývalé starostce Erně Šimrové (EŠ) jsme položili otázku, proč má být přečerpávací stanice umístěna právě tam. Očekávali jsme odpověď ve stylu: „Je to vhodné místo z praktických i technických důvodů“, s čímž by se nedalo nesouhlasit.

Celý příspěvek