Z poslední schůze zastupitelstva a zvláště o pomluvách

Poslední schůze zastupitelstva se konala 9. 3. 2016. Rád bych upozornil na několik událostí, které schůze přinesla. Jsou řazeny chronologicky:

 1. Mandátu zastupitele se ze zdravotních důvodů vzdal Ing. Ivo Vohradský a na jeho místo postoupil první náhradník volebního uskupení Loděnice pro všechny Ing. Jindřich Heies.
 2. Zastupitelstvo neschválilo vzdálený přístup pro získání informací z obecního účetnictví ani pro veřejnost, ani pro sebe – pro samotné zastupitele. K tomuto tématu se v dohledné době ještě vrátíme.
 3. Protože odstupující Ivo Vohradský zastával funkci místostarosty, bylo třeba na jeho místo zvolit jiného zastupitele. Ze čtyř kandidátů ale nakonec ani jeden neprošel. Nejtěsnější výsledek jsme zaznamenali u volby Vladany Radové, kde kuriózně sama kandidátka pro své zvolení nehlasovala. Z neznalosti. Nevadí, místostarostu si zvolíme příště.
 4. V rozpravě jsem přečetl příspěvek, který se týká trestního oznámení, které na neznámého pachatele podal v dubnu roku 2015 Pavel Machač. Upozorňuji, že trestní oznámení jsem opravdu nepodal já, jak mylně uvádí zápis z jednání (viz www.lodenice.cz). Příspěvku bych se chtěl věnovat podrobně, a také proto jej uvádím beze změn v původní podobě.

Chtěl bych zastupitele i veřejnost informovat, že jsem poskytl Pavlu Machačovi a jeho prostřednictvím i PČR hlasový záznam z části pracovní schůzky, která se konala 13. května 2015.

Nejprve bych rád sdělil několik faktů, které předcházely. V březnu 2015 se na Facebooku na profilech Svoboda slova a Loděnický zpravodaj objevily nepravdivé informace o spolupráci Pavla Machače s StB. Dále autoři osočili zastupitelstvo, že přes tuto „skutečnost“ s Pavlem Machačem spolupracuje. Proto jsem se rozhodl, že se k záležitosti vyjádřím ve zpravodaji a doporučil Pavlovi Machačovi, aby udělal totéž. Články byly zveřejněny v květnovém zpravodaji. Tolik úvodem.

V návaznosti na naše články vystoupil 13. 5. na pracovní schůzce jistý zastupitel, kterého zatím nechci jmenovat. Označil článek Pavla Machače za lživý, Pavla Machače pak za člověka prolhaného, poté nejprve za StBáka a nakonec několikrát za spolupracovníka StB, který opakovaně donášel. Dále prohlásil, že spolupráce zastupitelů s takovým člověkem (tedy Pavlem Machačem) znamená urážku lidí, kteří v dobách komunismu žili. Upozorňuji, že jsem přesvědčen, že zmíněný zastupitel se předtím nutně musel seznámit s článkem, který Pavel Machač napsal, a proto se také seznámil s vysvětlením, které článek uvádí a které se zaměřuje na rozdíl mezi kategoriemi spolupracovník StB a KTS (kandidát tajné spolupráce). Jako pseudodůkaz nejmenovaný použil dokument dostupný na Internetu, na kterém však nebylo uvedeno, že Pavel Machač byl spolupracovníkem StB, nýbrž naopak pouze KTS. Týž dokument však také uvádí poučení, že kategorie KTS není kategorií vědomé spolupráce. Z uvedeného mi jasně vyplývá, že nejmenovaný zastupitel se nemohl pouze splést a že naopak on budí podezření, že se snažil prostřednictvím lživých argumentů negativně ovlivnit názor některých méně informovaných zastupitelů na Pavla Machače.

V těchto dnech policie vyšetřuje případ, který začal před rokem, a zastupitele předvolává ke svědeckým výpovědím. Vyšlo tak najevo, že má k dispozici zmíněný hlasový záznam. Na minulé pracovní schůzce 2. 3. prakticky všichni zúčastnění zastupitelé nelibě nesli, že byla nahrávka pořízena, předána poškozenému Pavlu Machačovi a zprostředkovaně také PČR. Dokonce si někteří ze zastupitelů myslí, že se jedná o protiprávní jednání a zvažují podat trestní oznámení. Je mi smutno jak z popisovaného chování zastupitelů, tak ze skutečnosti, že v odlišném názoru na věc se shodli prakticky všichni přítomní. Skoro mám strach, že ze zastupitelů mám na objasnění případu zájem snad už jen já. Pohodlnější by totiž bylo, kdybychom se celou záležitostí vůbec nezabývali. Vždyť jde „jenom“ o pomluvu. O pomluvu, která ovšem nebyla namířena osobně proti nikomu z nás. Je to důvod pro to, abychom předstírali, že se nic nestalo? Cítíme se dotčeni a ohroženi, až tehdy, když jsme konfrontování s nahrávkou vlastních vyjádření? Neneseme za svá vyjádření (v zastupitelstvu) zodpovědnost? Nikoho z nás dosud asi ani nenapadlo, jestli a jak neutěšenou situaci řešit. A přitom by stačilo možná jen málo. Doporučuji nejmenovanému zastupiteli, aby začal pouhou omluvou.

Na jedné věci se ale všichni myslím shodneme. Jedná se o záležitost velice skandální. Proto vyzývám toho zastupitele, který se s vysokou pravděpodobností dopustil další pomluvy vůči Pavlu Machačovi, aby udělil souhlas se zveřejněním nahrávky. Předejde se tak veškerým spekulacím, případným fámám a ozřejmí se též kontext. Poté by se tento zastupitel měl vzdát mandátu zastupitele.

Prosím ostatní zastupitele, aby se k věci také vyjádřili, protože i já bych byl rád, kdybych se konečně dověděl – cituji z nahrávky: „S kým sedím u stolu“.

Komentář k bodu 4

Uvedený text vyvolal téměř hodinovou debatu (viz čas 35.00 na http://www.lodeni.cz/zvukovy-zaznam-ze-schuze-zastupitelstva-9-3-2016/). Začátek debaty byl pozitivní, protože Josef Tůma na výzvu reagoval a přiznal se, že o Machačovi prohlásil, že je lhář. Tady ale pozitiva končí, neboť Tůma také potvrdil, že názor na Machače dosud nezměnil. V tento okamžik byla bohužel také vyčerpána Tůmova statečnost. Zveřejnění nahrávky neodsouhlasil. Nabízí se otázka: „Proč asi?“ Že by nahrávka obsahovala něco, co by pro Tůmu a případně i pro ostatní zúčastněné mohlo být nepříjemné?

*******************************************************************************

Citáty z nahrávky, autor Josef Tůma:

„On tam sice má nějakej článek, ale já z osobní zkušenosti, z osobní upozorňuju, můžu prohlásit zcela veřejně, že pan doktor, když to řeknu mírně, je poněkud prolhanej. Takže já mu nevěřím ani slovo, co on napsal do toho zpravodaje, ani tu tečku za tou poslední větou.“

„To jsou spolupracovníci, kteří jsou v seznamech. Já nevím, jestli donášel každej tejden nebo jednou za rok, to já nevím.“

*******************************************************************************

Tůma si také již nepamatuje, že Machače opakovaně označil za spolupracovníka StB (viz čas 43.45). To víte, nějaký čas od té doby již uplynul. To ale přece nevadí. Vždyť se všeobecně ví, že Machač je uveden v seznamech StB. O nic tedy přece nejde. Zastupitelé se navíc onehdá údajně shodli, že se takovou prkotinou dále zabývat nebudou. Marně hledám, ale to zrovna na nahrávce chybí…

I když jsem v závěru příspěvku vyzval přítomné zastupitele, aby se k věci také vyjádřili, nikdo z nich (kromě zmíněného Tůmy) tak neučinil. Je to pro mě nepochopitelné a jsem zklamaný. Zvlášť chci kritizovat starostu. Asi již zapomněl, že nebýt Machačovy předvolební pomoci (od dubna do října 2014), která obnášela množství nápadů, účast při vytvoření volebního programu, organizační činnosti a dobré rady, starostou by se asi nestal. Jen málokdo ze současných vítězů voleb se může pochlubit tak intenzivní předvolební činností. Podivuhodné je, že se leckteří z nich naopak po volbách nechali slyšet, že s Machačem mírně řečeno nesympatizují. Škoda jen, že se tak jasně nevyjádřili ještě před volbami.

Nejvíce času z debaty bylo paradoxně věnováno údajnému prohřešku mé osoby. Tomu, že jsem si vůbec dovolil nahrávku pořídit. Nepřišlo mi, že by někdo tvrdil, že jsem porušil zákon. To by totiž bylo možné poměrně snadno ověřit. Zaznamenal jsem tedy posun k lepšímu, protože nikdo již na mě nechce podat trestní oznámení. Dověděl jsem se, že můj čin lidi překvapil, až zaskočil, a snad právě proto byl označen jako nemorální. To by pak ale šlo o případ, kdy by právo bylo v rozporu s morálkou.

Nahrávky jsem začal pořizovat záhy poté, kdy jsem se stal zastupitelem. Již od okamžiku, kdy jsem se podílel na přebírání úřadu, setkával jsem se se situacemi, kdy někteří zúčastnění lhali. Nevím, jestli pouze z nevědomosti nebo záměrně. Nahrávky jsem tedy shromažďoval také pro svoji případnou obranu. Dále mohly být např. použity jako důkazy při vymáhání škody v případu nákupu zametacího stroje. S výhodou je lze použít jako efektivní náhradu zápisů z jednání. V každém případě slouží pouze pro mou potřebu a neplánuji je zveřejnit. Dokonce ani v tomto popisovaném případu, kdy jsem Machačovi poskytl relevantní část nahrávky, se (v souladu s právním řádem) rozhodně nejedná o zveřejnění.

Dva postřehy závěrem. O tom, že nahrávky z různých obecních jednání, pracovní schůzky nevyjímaje, pořizuji, byl informován minimálně jeden další zastupitel. Celou hodinu jsem čekal, jestli sebere odvahu a k záležitosti se vyjádří také on. Musel by totiž s mým postupem souhlasit. Bohužel jsem se jeho kladné reakce nedočkal. Cením si tedy alespoň jeho neutrálního postoje.

Tůma svým jednáním porušil slib zastupitele. Jsem přesvědčen, že se jedná o pádný důvod, aby se vzdal mandátu zastupitele. Tůmovo setrvání ve funkci považuji mírně řečeno za bagatelizování slibu a divím se ostatním zastupitelům a některým občanům, že se s touto skutečností smířili. Na místě je tedy nyní otázka: Kdy a jak bude slib zastupitele porušen příště?

Kamil Horný

 

 

2 komentáře u „Z poslední schůze zastupitelstva a zvláště o pomluvách

 1. Pavel Machač

  Kauza Horný
  Kamil Horný – veškerý patos stranou – má bohužel odvahu k pravdě a jít s ní na trh. Tím myslím říci pravdu, i když to není nutné. Používáme-li sami pojmy ‚pravda‘ a ‚lež‘, hrábněme si do svědomí. Mnozí z nás ani nehrábnou, ti zbrklejší přestanou po prvním hrábnutí. Ne snad, že bychom nutně lhali, jen „zbytečně“ nevytahujeme pravdu.
  Horný na veřejném zasedání pravil, že si pořizuje záznam z pracovních schůzek zastupitelstva. Nemusel to říkat. Věděl, že se tím nikomu nezavděčí. Nahrávky mu sloužily tak jako některým ostatním písemné záznamy. Tedy pro vlastní potřebu. Jiní si žádné záznamy nepořizují – buď mají geniální paměť, nebo jim nezáleží na tom, co se řeklo, protože to zkrátka nakonec nějak dopadne.
  Horný žádnou nahrávku, pokud vím, nezveřejnil. Dopustil se ovšem zavrženíhodného činu: Pan Tůma vedl na pracovní schůzce zastupitelstva v květnu 2015 strojeně připravenou, emotivní agitaci proti mé osobě. Jinak řečeno – s patosem naučených vět o mně lhal. Jako za bolševika. Horný mi to tehdy pustil. Nad nehorázností pana Tůmy jsem se – už zvyklý na leccos – zarazil jen na chvíli. V září jsem Horného požádal o nahrávku, abych na policii mohl dokumentovat následky pomluvy, jíž se na mně v březnu 2015 dopustili anonymní autoři facebookových profilů Loděnický zpravodaj a Svoboda slova.
  A jsme znovu u té pravdy. U opravdové pravdy, nikoli u lži, která se za pravdu – třebas dlouhodobě úspěšně – vydává. Představme si, že na nás praskne ohavnost, jíž jsme se dopustili. Co s tím? Kdo je vinen? Na první našlápnutí je viníkem ten, kdo pravdu vyjevil a prokázal lež. Nikoli já, my, ty, přece. Bez toho grázla, v tomto případě Horného, by byl klid. Kdo z nás nalezne odvahu hledat vinu v sobě? Kdo z nás nalezne odvahu k pravdě? Kdo alespoň popřemýšlí o tom, jak z toho ven? Třeba omluvou.
  Zavrhněme Horného, ten syčák má odvahu k pravdě. A to se někdy těžko snáší.

  Pavel Machač

 2. Emilian Jindřich

  Po posledním veřejném zasedání a jeho průběhu a po seznámení se s minulými výroky některých zastupitelů jsem zklamán z vývoje kterým se to v Loděnici ubírá.Jsem občan / považuji se za řádného občana/ jsem nabyl dojmu, že se zde zakonzervoval styl hospodaření s majetkem obce, který silně pokulhává za řádnou péčí hospodáře se svěřeným majetkem a to již od zavedení obecního zřízení v ČR. Něco mám z doslechu a o něčem jsem se přesvědčil sám. Celkem vzato podle mého soudu dluží minulí a současní zastupitelé této obci a spoluobčanům velkou dávku otevřenosti, pracovitosti a také peněz v pokladně. Pravda, ne všichni stejnou měrou, ale výsledek je stejný. Vrcholem hlouposti /jinak to nechci nazvat/ je pokus diskreditovat občana zastupitelem a ohánět se jeho domnělou spoluprací s STB. Jsem přesvědčen, že přitom nemá ani tušení jak to opravdu bylo, ale to nevadí, protože v této zemi se našla zločinná organizace proto, aby se posílil vliv jistých skupin, které klidně využívaly neinformovanosti většiny národa a páchaly pod heslem demokracie ekonomické zločiny, které uvrhly masy lidí do bídy. Přitom nectily zákony a za pomoci sdělovacích prostředků navodily atmosféru, že “ nahrabat pod sebe“, je zcela normální a správa věcí veřejných je jen na okraji zájmu státních orgánů. Že by to našlo úrodnou půdu v Loděnici ještě teď, mne klidným nenechává. No, konec konců volili jsme zastupitele my občané. Nám musí skládat účty a my to po nich musíme a budeme požadovat. Přeci máme v této obci svoje domovy Jindřich

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..