Z čeho vlastně obec plní svou kasičku?

Na jednom z veřejných zasedání zastupitelstva obce jedna ze zastupitelek, paní Heinrichová, požádala o pomoc LoDění. Svěřila se, že zastupitelstvo neumí přesvědčit občany, kteří v Loděnici žijí a nejsou zde přihlášeni k trvalému pobytu, aby tak učinili. Proč je pro obec důležité, aby se zvýšil počet hlášených občanů k trvalému pobytu? Odpověď je jednoduchá. Protože od počtu obyvatel se odvíjí příjmy obce. Dobrá, podívejme se tedy na ně.

Předně si musíme alespoň zhruba nastínit, co je obecní kasička a podle jakých pravidel se řídí.

Obecní rozpočet, jeho tvorbu, obsah a funkci určují tzv. malá a velká rozpočtová pravidla. Malá rozpočtová pravidla slouží územním samosprávám (obcím, městysům, městům, krajům) a velká rozpočtová pravidla slouží státu a jeho organizačním složkám.

Při sestavování rozpočtu na následující kalendářní rok obec vychází z rozpočtového výhledu. Co to je? Rozpočtový výhled je jednoduchý plán příjmů a výdajů na následující 2 roky, který vychází z uzavřených smluv a závazků (někomu dlužíme) a pohledávek (někdo dluží nám). Pokud má obec správně sestavený rozpočtový výhled, pomáhá jí k sestavení vyrovnaného, popřípadě přebytkového, rozpočtu.

A odkud se vlastně ty peníze berou?

Obecni_kasicka_1

 

Nyní se podíváme na jednotlivé příjmy, vysvětlíme si, co který koláček obsahuje a z čeho se skládá.

Příjmy z vlastní činnosti:

Příjmy z vlastního majetku a majetkových práv – to jsou příjmy z pronájmu a z pachtu obecních pozemků, domů, bytů, příjmy z jeho prodeje, příjmy z úplatných věcných břemen aj.

Pro obec je efektivní hospodaření s vlastním majetkem velmi důležité, protože správné hospodaření s dlouhodobým výhledem umožní obci získávat relativně stabilní příjem. A naopak neuvážené prodeje obecního majetku mohou obci „svázat ruce“ např. při ovlivňování vzhledu obce.

Příjmy z výsledků vlastní činnosti – obec může podnikat, a to třeba cestou majetkové účasti ve firmách. Ovšem tato forma činnosti se zpravidla nevyužívá z důvodu přílišného rizika v případě neúspěchu v podnikání a s tím spojené případné odpovědnosti zastupitelstva za rozhodnutí o majetkové účasti obce v takové společnosti.

Příjmy z hospodářské činnosti právnických osob založených obcí – obec bývá tradičně zakladatelem základních škol a mateřských školek, ale může založit i jinou právnickou osobu (třeba s jinými obcemi), která by byla schopná zabezpečit veřejné služby.

Příjmy z místních poplatků a darů

Příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy – příjmem obce jsou většinou poplatky za správní úkony, které obec / obecní úřad vykonává v rámci přenesené působnosti, tzn. správní poplatky za ověření podpisu, za výpis z veřejného rejstříku přes Czechpoint atd. Ačkoliv obec nemůže přímo výši těchto příjmů ovlivnit, může např. kontrolovat chování podnikatelů ve vztahu k životnímu prostředí a iniciovat správní či přestupkové řízení za porušení právních norem. Příjem z těchto sankcí je v převážné většině případů příjmem obce.

Výnosy z místních poplatků – obec může vybírat místní poplatky:

 • ze psů (až 1500 Kč zaplatí držitel obci podle místa trvalého pobytu),
 • za lázeňský či rekreační pobyt (až 15 Kč za osobu a den zaplatí poskytovatel přechodného ubytování),
 • za užívání veřejného prostranství (až 10 Kč za každý započatý m2 a každý započatý den),
 • ze vstupného (až 20 % z vybraného vstupného),
 • z ubytovací kapacity (až 6 Kč za každé využité lůžko a den v ubytovnách, hotelech, penzionech aj.),
 • za povolení k vjezdu motorovým vozidlem do vybraných míst (až 20 Kč na den za předpokladu, že obec má tato místa vymezena, jsou opatřena příslušnou dopravní značkou; poplatek se nevztahuje na osoby trvale hlášené k pobytu v tomto místě a osoby jim blízké),
 • za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů (až 250 Kč za osobu s trvalým bydlištěm v obci a rok plus až 750 Kč stanovených na základě skutečných nákladů z předchozího roku) a
 • za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace (sazba poplatku nesmí přesáhnout rozdíl ceny stavebního pozemku bez možnosti připojení a s ní a sazbu za 1 m2 stanoví obec svou obecně závaznou vyhláškou).

Přijaté peněžní dary a příspěvky – obec může přijmout dar za podmínek stanovených zákonem o obcích.

Příjmy od státu a kraje

Výnosy daní nebo podíly na nich – obci jsou v rámci rozpočtového určení daní přiděleny podíly z výnosů převážně celostátních daní, jejichž podíl se odvozuje od přepočteného počtu obyvatel, a to:

 • z DPH 20,83 %,
 • z daně z příjmů právnických osob (bez daně placené obcí) 23,58 %,
 • z daně z příjmů placené obcí 100 %,
 • z daně z nemovitých věcí na území obce 100 %,
 • z daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou 23,58 %,
 • z daně z příjmů fyzických osob z podnikání podle bydliště podnikatele 30 % a 23,58 % z celostátního výnosu této daně,
 • z daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 23,58 % a 1,5 % této daně podle přepočteného počtu zaměstnanců.

Dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů – dotace ze státního rozpočtu, státních fondů a z krajského rozpočtu jsou druhým nejvýznamnějším zdrojem prostředků hned po podílech na daních. Do této skupiny příjmů však patří i příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti, jako je matrika, Czechpoint atd.

Dotace z rozpočtu kraje – dotace a granty jsou přidělovány v rámci jednotlivých dotačních programů, které jsou vyhlašovány krajským úřadem.

Prostředky získané správní činností ostatních státních orgánů – z pokut, odvodů a sankcí uložených orgány státní správy, jestliže jsou příjmem obce podle jiných zákonů.

Obecni_kasicka_2

Doporučení na závěr

Významnou položkou příjmů je vždy výsledek správného hospodaření zastupitelstva obce v oblasti příjmů z vlastního majetku, jako je např. vybírání nájemného v místě a čase obvyklého za využívané nemovitosti ve vlastnictví obce.

Dále je nutné analyzovat místní poplatky stanovené obecně závaznými vyhláškami, jejich výši a za pomoci správného nastavení a důsledného vybírání místních poplatků přispět do obecní kasičky.

A proč je pro obec důležité, aby se zvýšil počet trvale bydlících obyvatel? Počet obyvatel Loděnice se promítá především do příjmů ze státního rozpočtu. Obec by se měla snažit, aby počet obyvatel v Loděnici přesáhl počet 2001 trvale bydlících (a také hlášených) obyvatel. Stačí tedy pouhých 178 nově přihlášených občanů, aby se příděl prostředků z daňového určení znatelně zvýšil. Dále by se obec měla snažit podporovat drobné živnostníky, kteří zde mají trvalý pobyt, protože z jejich daní obec dostává nejvyšší podíl, na rozdíl od velkých firem.

Nezbývá než říci: OBČANÉ, NAHLASTE SE. Pomůžete tím nejen obci, ve které žijete, ale i sobě, protože obec pak bude mít vyšší příjmy. Pokud se nemůžete z nějakého důvodu přihlásit, můžete třeba poskytnout obci „sponzorský dar“. 🙂

Karin Plincnerová

1 komentář u „Z čeho vlastně obec plní svou kasičku?

 1. Emilian Jindřich

  K příjmům obce bych chtěl poznamenat, že delší dobu sleduji práci zaměstnanců obce. Nemohu se zbavit dojmu, že jim o řádné hospodaření a zlepšení pořádku ve veřejných prostorech na srdci neleží. Na můj dotaz kolik bylo vybráno za užívání veřejného prostranství odpověď zněla „nic“. Několik let nic?
  Pravda, je povinností občana uhradit příslušnou částku aniž by byl vyzván, to se ovšem v Loděnici nenosí. Jenže když je viditelné takové jednání i zaměstnanci obce, proč to neoznamují příslušnému úředníkovi?
  Některé příklady nezájmu o řešení jsou vidět na mnoha místech obce- parkování vozidel na místech která nejsou k tomu určena. V Tovární ulici, přesto že dopravní značkou je stání zakázáno. V Žižkově ulici /stav trvá několik let/ znemožňují pohyb chodců mimo vozovku. Na Pražské ulici v prostoru pro chodce kolem hřbitova trval stav nejméně pět měsíců. O ulici 1. máje už nemá smysl hovořit. Jsou další případy a to až příště. Jindřich

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..