Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva 11. 12. 2019

 

Časová mapa zasedání:

0:00:00 1. Zahájení a schválení programu.
0:09:12 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
0:09:47 3. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-6024489/SOBS VB/002 pozemek par. č. 578/4
0:11:03 4. Projednání „Úprava křižovatky Karlštejnské, K Nouzovu a příjezdu k nádraží, Loděnice“.
0:14:42 5. Projednání Strategie sportu 2020 – 2030-Plán rozvoje sportu v obci v obci Loděnice
0:17:30 6. Projednání poskytnutí neinvestiční dotace (LOKULS)
0:29:35 7. Projednání poskytnutí neinvestiční dotace na provoz (AFK)
0:32:40 8. Projednání poskytnutí neinvestiční dotace (Atletický klub Vlčáci)
0:58:07 9. Projednání poskytnutí neinvestiční dotace (JUDO)
1:06:07 10. Projednání poskytnutí neinvestiční dotace (ART TIME)
1:17:17 11. Projednání smlouvy o návratné finanční výpomoci základní škole na projekt „Modernizace odborné učebny technické dílny na ZŠ LODĚNICE, registrační číslo: CZ.06.459/0.0/0.0/16_075/0011073“
1:19:10 12. Projednání rozpočtového opatření č. 10/2019
1:27:25 13. Projednání rozpočtu na rok 2020
2:06:40 14. Projednání Záměru pořídit změnu č. 3 územního plánu Loděnice zkráceným postupem podle § 55a, Zákon č. 183/2006 Sb. z vlastního podnětu-změna plochy MŠ z průmyslové zóny na občanskou vybavenost.
2:08:12 15. Projednání Výběrové řízení na akci „Vypracování studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro provádění stavby a položkového výkazu výměr a inženýrskou činnost“ na stavbu pod názvem „Rozšíření a rekonstrukce MŠ v ulici Za GZ, obec Loděnice“
2:21:28 16. Projednání „Zpevnění povrchů v ulici Tyršova a Palackého v obci Loděnice u Berouna“, přidělení zakázky malého rozsahu
2:31:08 17. Projednání „Pořízení komunální techniky“, přidělení podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
2:43:14 18. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce Loděnice č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
3:18:01 19. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce Loděnice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
3:19:43 20. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce Loděnice č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu
3:20:58 21. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce Loděnice č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
3:25:00 22. Projednání záměru rekonstruovat bezejmennou ulici k rodinným domům č.p. 242, 263 a 300
3:27:03 23. Projednání záměru zřídit obecní policii
3:29:53 24. Rozprava, různé
    I. Informace o připravovaném stavebním záměru na náměstí – Skanska Reality
    II. Informace o pozemku na P+R u nádraží v obci Loděnice
    III. Informace o duplicitním vlastnictví pozemků č. 874/23, 874/24, 874/25, 874/27 v k.ú. Loděnice u Berouna.
    IV. Představení návrhu webových stránek obce Loděnice
    V. Informace k Územnímu plánování
    VI. Informace o přípravě projektu dopravní bezpečnosti
    VII. Informace o probíhajících a připravovaných projektech
      – Rekonstrukce ulice Tyršova
      – Rekonstrukce ulice Palackého
      – Rekonstrukce chodníku Pražská-Žižkova
      – Rekonstrukce ulice Šeříková
      – Nová spojovací silnice Za Vinicí – Školní
      – Rekonstrukce komunikaci vedoucí z ulice Karlštejnská do Černidel a k„Dlouháku“
      – Kanalizace V Chaloupkách
      – Kanalizace a vodovod Havířská a Za potokem
      – Oprava nezpevněného pruhu Plzeňská
      – Nový chodník Pražská – „Pod Lanovkou“
      – Nový chodník Pražská – od mostu k č.p.49
      – Nový chodník Pražská – strana „U domků“
      – Nový chodník Karlštejnská – část „Na Krétě“
      – Křižovatka Pražská – Žižkova
      – Rekonstrukce budovy KZ
      – Rekonstrukce budovy OÚ
      – Parkoviště u hřiště na Jánské
4:50:36 25. Závěr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..