Zprávy z ustavujícího zastupitelstva 5. 11. 2018

Ve volbách do obecního zastupitelstva ve dnech 5.–6. 10. 2018 kandidovala celkem čtyři volební uskupení – všechna složená z nezávislých kandidátů. Vítězem voleb se stalo uskupení Za další rozvoj obce pod vedením dosavadního starosty Václava Bauera. Toto uskupení získalo nejvíce hlasů a celkem osm mandátů. Druhé bylo LoDění pod vedením Ing. Martina Boka, kterému připadly celkem tři mandáty. Další dvě uskupení Loděnice – Náš domov, jehož volebním lídrem byla bývalá starostka Erna Šimrová, a Loděňáci s Josefem Tůmou získala shodně po dvou mandátech. Podrobné výsledky jsou uvedeny v následující tabulce.

Příjmení, jméno, titulyPočet hlasů ve volbách .Uskupení
Veverka Václav, Mgr.427Za další rozvoj obce
Bauer Václav418Za další rozvoj obce
Brodecký Ondřej, Ing.396Za další rozvoj obce
Heinrichová Alena, Ing.377Za další rozvoj obce
Štulc Jiří374Za další rozvoj obce
Špirit Zbyněk, Ing.366Za další rozvoj obce
Fatka Martin363Za další rozvoj obce
Rochlová Radová Vladana362Za další rozvoj obce
Tučková Jana, PhDr.194LoDění
Bok Martin, Ing.188LoDění
Veverková Tereza, Mgr.182Loděňáci
Horný Kamil, Ing.172LoDění
Krabec Vladislav, Mgr.166Loděňáci
Šimrová Erna150Loděnice -Náš domov
Dvořák Karel, Mgr.146Loděnice -Náš domov

Děkujeme všem, kteří k volbám přišli.

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce (ZO)se konalo dne 5. 11. 2018 ve velkém sále Kulturního zařízení za účasti všech nově zvolených zastupitelů, kteří složili slib zastupitele:

Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

Na prvním veřejném zasedání obecního zastupitelstva nově vzniklá koalice, tvořená stranami Za další rozvoj obce, Loděňáci a Loděnice – Náš domov, hladce přehlasovala tři zbývající zastupitele z LoDění, kteří k povolebnímu jednání přizváni nebyli, přestože vítězi voleb nabízeli spolupráci. Nově zvolené vedení obce pro další čtyřleté období tedy tvoří:

Starosta: Václav BAUER ( 732 104 990, ou-starosta@lodenice.cz)

Místostarostka: Vladana RADOVÁ ROCHLOVÁ ( 724 932 600, a.autodoprava@seznam.cz)

Rada obce Loděnice
Václav BAUER (732 104 990, ou-starosta@lodenice.cz)
Vladana RADOVÁ ROCHLOVÁ (724 932 600, a.autodoprava@seznam.cz)
Erna ŠIMROVÁ (732 120 573 simrova.e@seznam.cz
Ing. Zbyněk ŠPIRIT ( 724 852 946, zbynek.spirit@gmail.com)
Mgr. Tereza VEVERKOVÁ, ( 776 028 292, tveverko@gmail.com)

Finanční výbor
Martin FATKA, předseda (731 347 706, martinfatka@gmail.com)
Ing. Alena HEINRICHOVÁ (737177100, alena.heinrichova@seznam.cz)
Erna Šimrová (732 120 573 simrova.e@seznam.cz

Kontrolní výbor
Ing. Ondřej BRODECKÝ, předseda (731423305, brodyho@seznam.cz)
Jiří ŠTULC (725 546 132, jiri.stulc@seznam.cz)
Mgr. Vladislav KRABEC (739284917, ladakrabec@seznam.cz)

Oddávající obce
Mgr. Vladislav KRABEC(739284917, ladakrabec@seznam.cz)
Jiří ŠTULC (725 546 132, jiri.stulc@seznam.cz)
Martin Fatka (731 347 706, martinfatka@gmail.com)

Návrh na ustavení Výboru pro kulturu, sport a vzdělávání, který by koordinoval kulturní a sportovní akce, aby se kalendářně nepřekrývaly, který by podporoval a organizoval další vzdělávací akce a volnočasové aktivity, zajistil funkční, přehledné, strukturované a aktualizované webové stránky obce a Zpravodaj vycházející pravidelně, včas a s aktuálními informacemi ze všech oblastí života obce, byl zamítnut.

Zastupitelstvo dále odhlasovalo, že

 • pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn a bude mu náležet měsíční odměna v souladu se zákonem o obcích (Měsíční odměna je peněžité plnění poskytované měsíčně podle druhu vykonávané funkce a podle počtu obyvatel obce ve výši a za podmínek, které stanoví prováděcí právní předpis. Měsíční odměnu tvoří pevná složka stanovená podle druhu vykonávané funkce a příplatek podle počtu obyvatel obce. Při určení výše příplatku podle počtu obyvatel obce se vychází z počtu obyvatel, kteří jsou k 1. lednu příslušného kalendářního roku hlášeni v obci k trvalému pobytu. Počet obyvatel obce se zaokrouhluje na celé stovky nahoru);
 • místostarostka uvolněna nebude a bude pobírat měsíční odměnu ve výši 27.500 Kč;
 • členové rady budou dostávat měsíční odměnu ve výši 6.000 Kč;
 • předsedové výborů 3.000 Kč;
 • členové výborů 2.500 Kč;
 • zastupitelé: 1.000 Kč;
 • oddávající obce: odměna zastupitele se navyšuje o 500 Kč za každý uzavřený sňatek, nejvyšší navýšení však činí 2.000 Kč za měsíc.

Dále bylo rozhodnuto, že při souběhu výkonu více funkcí (tj. neuvolněný člen rady, předseda/člen některého z výborů) se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet maximálně 2 nejvyšších zastupitelstvem stanovených odměn za jím zastávané funkce. Odměna se vyplácí z rozpočtových prostředků obce.

Martin FATKA byl jmenován zastupitelem zodpovědným za vydávání Loděnického Zpravodaje, s nímž obec uzavře dohodu o provedení práce na zpracovávání a přípravu podkladů do elektronické formy a komunikace se subjektem zajišťujícím finální tisk zpravodaje obce. Odměna za tyto práce byla odhlasována ve výši 2.000 Kč za měsíc.

Zastupitelem obce pověřeným jednáním s pořizovatelem územního plánu při postupech stanovených stavebním zákonem při pořizování územně plánovací dokumentace byla odhlasována paní Vladana RADOVÁ ROCHLOVÁ

Možnost hlasovat o členech rady a výborů jednotlivě, návrh účasti opozičních zastupitelů v Radě obce a v obecních výborech ani snížení měsíční odměny místostarostky na Kč 18.000 a členů Rady na Kč 4.000, podané zastupiteli LoDění, Zastupitelstvo obce neschválilo.

Informace o dění v obci a úkoly vyplývající z diskuse s občany

 • Existuje záměr vystavět na pozemku u náměstí (naproti restauraci Na Staré) několik budov s celkem 120 byty – první jednání na obecním úřadu již proběhla.
 • V souvislosti s tím je pravděpodobná výstavba kruhového objezdu na loděnickém náměstí (požadavek odboru dopravy).
 • Dálniční mosty v Loděnici by se měly rozšiřovat na tři pruhy.
 • Starosta přislíbil, že požádá o omezení průjezdu kamionové dopravy.
 • Dále informoval, že otázka hlučných poklopů je stále řešena a že budou opraveny v záruční lhůtě.
 • Přislíbil také zprovoznit osvětlení chodníku v Karlštejnské ulici.
 • A také stanovit předem všechny termíny veřejného zasedání zastupitelstva.
 • Martin Bok konstatoval, že volební programy zvolených uskupení se v mnoha bodech shodují, že by tedy mělo být snadné spolupracovat. V této souvislosti nabídl pomoc s vytvořením nového obecního webu (zdarma), požádal radu obce, aby se zajímala o možnost odkoupení budovy bývalé MŠ v ulici Za GZ a pozemku na náměstí (naproti restauraci Na Staré) a nabídl pomoc s jednáním (též zdarma).

Na závěr Ing. Martin Bok předal starostovi jeden výtisk obrazové pamětní knihy z Oslav 100 let republiky v Loděnici iniciativně vytvořené z fotografií různých autorů JUDr. Karin Plincnerovou a Ing. Milanem Hejdukem. Ten také pořídil hromadnou fotografii nového zastupitelstva.

Příští veřejné zasedání Zastupitelů obce (ZO) se bude konat 19. 12. 2018. Přijďte přispět svými podněty k dění v obci, případně využijte kontakty na jednotlivé zastupitele. Audiozáznam (pokud se povede sehnat kameru, tak i videozáznam) ze zastupitelstva bude opět k dispozici.

PhDr. Jana Tučková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..