Volby 2022- Sdružení nezávislých kandidátů LoDění – volební program

V minulém volebním období jsme se významným způsobem podíleli na vzniku strategie rozvoje obce a zejména na vypracování základního dokumentu pro řízení rozvoje obce – Programu rozvoje obce pro roky 2021‑2031.  Navíc se nám do zmíněného dokumentu podařilo prosadit kompletní volební program našeho sdružení. Ve volebním období 2022 až 2026 na naši práci navážeme a budeme program rozvoje obce aktivně plnit. Věříme, že nám voliči svými hlasy v nadcházejících volbách svěří odpovídající kompetence. 

Soustředíme se na následující aktivity:

 1. Nový územní plán
 • Provést revizi stávajícího územního plánu nezávislým odborníkem, na základě jeho připomínek a připomínek občanů vypracovat nový územní plán.
 • Doplnit nový územní plán o plán regulační, který bude stanovovat výškovou a plošnou regulaci budoucí zástavby vč. jejího charakteru a struktury.
 1. Protipovodňová opatření
 • Nutno aktualizovat a důsledně připomínkovat již navržená řešení vč. realizace těchto opatření.
 • Zvláště je nutné soustředit se na opatření navržená pro oblast Jánská.
 1. Dokončení rozpracovaných akcí, transparentní výběrová řízení
 • Dokončení rozpracovaných akcí z minulého volebního období.
 • Nové akce zadávat průhledným způsobem již od malých zakázek.
 • V tomto volebním období provést dynamické investice do rozvoje obce.
 1. Pořádek v obci, bezpečná obec
 • Kvalitní a pravidelná údržba obce, vč. udržování a doplňování zeleně v obci.
 • Motivovat občany k využití dotačních titulů s cílem vytápět ekologickým způsobem.
 • Realizovat přechody a průchody pro chodce tam, kde hrozí ohrožení chodců, vč. lepšího osvětlení těchto míst.
 • Revokovat myšlenku „obecní policie“, např. ve spojení s Rudnou.
 1. Využití obnovitelných zdrojů energie pro obecní objekty
 • Prověřit možnosti instalace obnovitelných zdrojů energie na objekty v majetku obce a zahájit jejich realizaci.
 1. Nová školka
 • Vybudovat novou, moderní mateřskou školu v ulici Za GZ.
 1. Nová hasičská zbrojnice
 • Vybudovat novou hasičskou zbrojnici vč. zázemí pro hasičský sport.
 1. Nová multifunkční sportovní hala
 • Vybudovat novou multifunkční sportovní halu v areálu základní školy.
 1. Centrum služeb pro občany
 • Vybudovat centrum služeb pro občany rekonstrukcí budovy OÚ a přilehlých nemovitostí jako bezbarierové tak, aby areál poskytl prostory i pro obecní archiv, obecní knihovnu, obecní policii, poštu, kadeřnictví, sklenáře atd.
 1. Parkování aut v obci
 • Iniciovat vybudování parkovacího domu v areálu GZ Media a.s. Vybudovat parkovací prostor u hřbitova, u nádraží a u hřiště na Jánské.
 • Při jakékoliv nové bytové výstavbě vyžadovat i stavbu odpovídajícího počtu parkovacích míst.
 1. Chodníky a uliční povrch odpovídající 21. století
 • Při stavbě chodníků provádět i rekonstrukci dešťové kanalizace a veřejného osvětlení.
 • Při rekonstrukci silničního povrchu počítat s umístěním přechodů pro chodce a s regulačními prvky na snížení rychlosti aut.
 1. Skanska –⁠ vymoci závazek směřující k minimalizaci počtu bytových jednotek na náměstí
 • Stávající dohoda se společností Skanska o stavbě max. 43 řadových rodinných domů je zatím jen ústní a mohla by být změněna. Je nutné ji více formalizovat.
 1. Přiměřená, pravidelná a předvídatelná podpora spolků
 • Finančně i jinak podporovat činnosti sportovních a kulturních spolků.
 1. Zklidnění dopravního zatížení obce
 • Vyřešit ranní přetlak u ZŠ.
 • Instalovat zpomalovací semafory na silnici 605.
 1. Prověřit potřebu výstavby sociálních bytů
 • Zjistit zájem o výstavbu sociálních bytů, popř. denního stacionáře či domova pro seniory a podle výsledků zájmu iniciovat realizaci.
 1. Dobré mezilidské vztahy
 • Lepší informovaností občanů a poskytnutím možností např. sociální péče, volnočasových aktivit atd. hodláme přispět k dosažení a udržení dobrých mezilidských vztahů.

Více o kandidátech

Naše úspěchy a neúspěchy

Volební leták

Transparentní účet