Volby 2018 – Sdružení nezávislých kandidátů LoDění – program podrobně

Buďme hrdi na svou obec.

Vybudujeme obec, která se rozvíjí smysluplně a koncepčně. Obec, která nebude jen místem pro přespání, ale skutečným domovem. Budeme nejen stavět chodníky, opravovat komunikace a dělat obec krásnější, ale vytvoříme takové podmínky, aby se všem žilo lépe a aby se tu dařilo aktivním lidem, kteří mají chuť a zájem organizovat nejrůznější akce a setkání pro druhé. Sestavili jsme tým složený z odborníků na ekonomii, stavebnictví, techniku, vzdělávání, medicínu, sport, kulturu, sociální služby, práci s dětmi i se starší generací. Budeme investovat promyšleně, bez zbytečných nákladů na předražený materiál či služby, podpoříme aktivní trávení volného času, komunitní aktivity, kulturní i sportovní činnost.

Náš program podrobně:

Loděnice je významnou obcí v blízkosti Prahy, vstupní branou do Českého krasu a důležitou tranzitní obcí. Hospodaří s rozpočtem téměř 30 milionů Kč ročně (do tohoto čísla nepočítáme dotace). Jsme si vědomi, že většinu příjmů spolknou nezbytné provozní výdaje. Rozumným hospodařením, důslednou prací s dotačními tituly a grantovými programy a poctivými výběrovými řízeními je však možné získat zdroje, za které se dá ledacos pořídit.

1. Útulná Loděnice. Koncepční rozvoj. Spolupráce s okolními obcemi i místními podniky.

foto: Václav Ježek

 Ve spolupráci s renomovanými urbanisty vypracujeme plán rozvoje obce, který podrobíme široké veřejné diskusi. Investiční akce spolu budou ladit. Smysluplný investiční plán s jasně danou hierarchií důležitosti vytvoříme ve spolupráci s bezprostředními sousedy (Chrustenice, Svatý Jan, Vráž, Rudná) a místními podniky. Obec potřebuje: veřejné dětské hřiště, dům pro seniory, novou mateřskou školku, nové zdravotní středisko, parkovací dům v areálu GZ Media, novou požární zbrojnici, kruhový objezd na náměstí, nový, vkusný plot okolo areálu GZ Media, zateplenou fasádu základní školy, zateplenou fasádu Klubu a jeho renovaci, sladěné a opravené fasády domů minimálně na hlavním bulváru, vkusný a funkční obecní mobiliář, maximum bezbariérových přístupů, procházkové korzo, cyklostezku do Svatého Jana a na Vráž.

2. Dostavba a oprava komunikací včetně nového veřejného osvětlení. Dobudování inženýrských sítí.


Naše cíle jsou: Nový chodník do Pražské, Karlštejnské, Žižkovy, 9. května, prodloužit chodník ve Školní až na náměstí, prodloužit chodník u hřbitova až na konec obce směrem k Rudné, nový povrch a osvětlení na cestu Na Skalce, kvalitní zpevněné povrchy do Šeříkové, Tyršovy, Palackého, 9. května, Dálniční, Havířské, 1. máje, V Chaloupkách, Ostrovní, na cestu k zahrádkám z Pražské, na Plzeňskou, kde nyní auta parkují v blátě. Souběžně s uvedenými stavbami provést rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení a dešťové kanalizace.  Dostavba inženýrských sítí, např. V Chaloupkách a do dolní Havířské.

 

 

3. Klidná doprava. Vyřešení dopravního přetlaku u základní školy. Bezpečná hlavní silnice.

Způsobů řešení ranního přetlaku dopravy u základní školy je několik. Zrealizujeme ten optimální. Hlavní komunikace musí být bezpečnější pro chodce. Zasadíme se o vybudování přechodů se zpomalovacími semafory k autobusovým zastávkám Jánská, Pod Lanovkou a u Klubu, o zákaz vjezdu těžkých vozidel do obce a o snížení hluku z dálnice D5, který trápí obyvatele přilehlých nemovitostí. Jsme si vědomi velkého průjezdu aut v ulici K Nouzovu a dolní Havířské, kam řada občanů chodí na procházky. Proto již žádná další průmyslová zóna, která zvýší zatížení obce dopravou. V tomto smyslu už nyní prosazujeme změnu územního plánu.

4. Zlepšení možností parkování v celé obci. Zejména v okolí GZ Media a na náměstí.

Parkovací místa v obci jsou zaplňována zejména vozidly přespolních. Existuje rozumné řešení nedostatku parkovacích míst. Je však o něm třeba jednat. Místní musí mít parkovací prioritu. Také parkoviště před fotbalovým hřištěm si zaslouží zpevněný povrch.  Rozvoj sportovních aktivit je důležitý. Nesmí být ale na úkor spokojeného a klidného života obyvatel v okolí hřiště na Jánské. Zrealizujeme řešení, které vyhoví všem.

5. Zelená, ekologická obec. Stálý pořádek. Přesun kontejnerů z náměstí na vhodnější místo. Monitorování kritických míst. Zvýšení bezpečnosti v obci.

Hospodaří obec šetrně s energiemi? Prověříme, zefektivníme. Náměstí má být chloubou obce! Proč to naše musí vypadat takto? Změníme ho. Kontejnery přesuneme na vhodnější místo. Proč se okolo kontejnerů povaluje (někdy i měsíce) odpad, který by měl být spíše ve sběrném dvoře? Obecní úklidovou četu budeme řídit tak, aby byl v obci stálý pořádek. Zavedeme stálé monitorování míst, kde vzniká největší nepořádek nebo která jsou nebezpečná. Zvážíme zřízení obecní policie.

6. Zdravotní středisko na úrovni.


Zdraví je to nejdůležitější, co máme. Budeme rozumně investovat i v této oblasti. Naším cílem je zdravotní středisko, kde není vlhko a plíseň, které nepřipomíná ošuntělý dům na Sibiři a k němuž se nemusíme brodit blátem po nezpevněné cestě.

7. Důstojné podmínky pro život seniorů a rodin s malými dětmi. Domov pro seniory. Nová mateřská školka.

Na území obce jsou rozumná místa pro její rozvoj. Našim cílem je na těchto místech vybudovat stavby občanské vybavenosti – např. domov pro seniory, novou mateřskou školu a zdravotní středisko. Vytvoříme prostor pro mezigenerační setkávání a pro podporu aktivního stáří – např. pobočku univerzity třetího věku.

8. Kvalitní a bezpečné dětské hřiště přístupné veřejnosti.

 

Nářků, že dětské hřiště přístupné veřejnosti v Loděnici chybí, slyšíme mnoho. Je čas ho zřídit. Jeho součástí může být i posilovna pod širým nebem pro širokou veřejnost.

 

9. Zlepšování kvality vzdělávání díky intenzivní a vstřícné spolupráci s vedením škol.

Děti potřebují prvotřídní vzdělání, aby byly co nejlépe připraveny pro život. Plně využijme potenciálu našeho týmu založený na pedagogické a psychologické praxi a zkušeností rodičů, jejichž děti zdejší školy navštěvují. Rozvineme intenzivní a vstřícnou spolupráci s vedením našich škol. Víme, že mateřské škola potřebuje vyhrazené certifikované dětské hřiště. Máme připravené krátkodobé i dlouhodobé řešení.

10. Posílení a dobré propojení činností spolků a škol.

Budeme podporovat sport a další spolky. Jsme si vědomi jejich společenského významu. Vytvoříme grantové programy s transparentními podmínkami pro všechny, kteří organizují akce i soustavné aktivity pro druhé. Aktivně podpoříme spolupráci spolků se školami.

 

11. Pozvednutí úrovně kulturního života pro všechny věkové kategorie.

Dobrá obec pečuje i o svoji kulturu. Máme zkušenosti s organizací kvalitních kulturních akcí. Zorganizujeme / podpoříme: kvalitní koncerty a divadla, filmový klub, nedělní představení pro děti, „otevřená jeviště“, kde každý bude moci předvést svůj um, promítání z cest atd. Budeme dále rozvíjet úspěšné Museum trati a Ostře sledovaných vlaků. Oživíme veřejný prostor obce. Podpoříme občany a spolky v organizování zavedených i nových akcí pro veřejnost – plesy, besedy, tematická setkání atd. Navážeme kulturní spolupráci se zahraničním městem.

12. Optimální protipovodňová opatření.

Pro ochranu obecního i soukromého majetku je protipovodňová ochrana velmi důležitá. Existuje projekt na stavbu protipovodňových opatření zpracovaný společností Sweco Hydroprojekt a.s., který navrhuje obestavět koryto Kačáku umělými překážkami v podobě zídek a valů a vybudovat odlehčovací koryto pro zrychlení průtoku. Návrh se zdá býti na první pohled rozumný. Nicméně je třeba se ujistit o kvalitě navrženého řešení a před stavbou zodpovědět důležité otázky: Odstraňuje projekt všechna „hrdla lahve“? Neposune problém jenom níže po proudu na Sedlec? Bude při přívalových deštích srážková voda dostatečně odtékat z území zahrazených plánovanými zídkami? Jak bude zajištěna údržba vybudovaných opatření? Je projekt šetrný k okolní přírodě? Zajistíme kvalitní oponenturu tohoto projektu. Zajistíme, aby státní podnik Povodí Vltavy prováděl pravidelnou údržbu koryta Kačáku a zejména aby pravidelně odstraňoval padlé stromy.

13. Efektivní, lehce dostupný a vstřícný obecní úřad. Transparentní a úsporné hospodaření. Otevřená komunikace a přístup k informacím.

Úředník je tu pro občana. Základem je zúřadovat, vstřícně nenásilně komunikovat a pomáhat. Zlepšíme a rozšíříme stávající komunikační kanály, kterými jsou občané informováni o dění v obci a o klíčových rozhodnutích vedení. Budeme maximálně otevření. Zveřejníme účetnictví a bankovní účet. Obecní techničtí pracovníci rozšíří své aktivity o nabídku pro občany (např. sekání trávy).

Kandidáti

Transparentní účet

Volební leták 1          Volební leták 2

Volební leták 3          Naše úspěchy a neúspěchy

Předvolební vydání časopisu LoDění