Příloha k článku „Tři lži Erny Šimrové“ – Posloupnost jednání před zahájením stavby čerpací stanice

10. 7. 2013
Jednání na místě plánované stavby. Přítomni p. Zlámal, fa Jež, Hejduk, Horný

Zlámal: Při instalaci přečerpávací stanice nebude nutné zasahovat ani do jedné z chatek na pozemcích. Neví se, jestli bude třeba oplocení a kam bude umístěn sloupek pro elektrické rozvody. Čerpací stanice měla být podle projektu umístěna také částečně na pozemku sousední zahrádky ve východním směru – na zahrádce pronajaté manželům Pánkovým.

15.7. 2013
Jednání na obecním úřadě. Přítomni starostka Šimrová, Hejduk, Horný

Starostka upřesňuje, že o potřebě oplocení bude třeba v budoucnu jednat s VAK Beroun. Je možné, že oplocení bude realizované pouze ze strany veřejně přístupného prostoru. Uvnitř zahrádky by nemuselo být třeba. Hejduk a Horný by pak poskytli klíče od zahrádky (zahrádek) VAK Beroun.

Hejduk a Horný využili příležitosti a připomněli, že obec před volbami v roce 2010 slibovala nové nájemní smlouvy. Zahrádky byly tehdy za tímto účelem nově zaměřeny geodetem. Starostka potvrdila, že obec novou nájemní smlouvu zatím se žádným nájemcem neuzavřela. Poukázala na novou situaci, podle které má obec v úmyslu v blízké době zahrádky rozprodat současným nájemcům. To však bude muset být předmětem schválení zastupitelstva.

29. 10. 2013
Jednání po telefonu. Starostka Šimrová, Horný

Telefonicky informuje o změně technické realizace instalace přečerpávací stanice. Žádá o jednání ohledně nových technických skutečností.

5. 11. 2013
Jednání na místě plánované stavby. Přítomni p. Svoboda, fa Jež, bagrista fa Jež, Hejduk, Horný

Pro instalaci přečerpávací stanice je třeba odstranit obě chatky. Je pravděpodobné, že chatka Horného se bude moci po instalaci přečerpávací stanice postavit znovu na stejném místě, chatka Hejduka bude muset být posunuta. V projektu jsme zaznamenali změnu. Projektovaná přečerpávací stanice byla posunuta západním směrem, aby nezasahovala do sousední zahrádky na východě pronajaté manželům Pánkovým, tedy v neprospěch Horného i Hejduka. Neví se, jestli bude třeba oplocení a kam bude umístěn sloupek pro elektrické rozvody.

Horný a Hejduk poukazují na fakt, že bourání a znovupostavení chatek, plotů a obnovení stavu pozemku po práci těžké stavební techniky může stát 50 až 100 tis. Kč. Jedná se o laický odhad, který by měl být upřesněn např. projektantem. Neví se, kdo zmíněné náklady zaplatí. Svoboda se nabídl, že se zeptá zástupce obce.

11. 11. 2013
Jednání po telefonu. Starostka Šimrová, Horný

Starostka Šimrová telefonicky informovala Horného, že obec nemá prostředky, kterými by mohla zajistit bourání a znovupostavení chatek a žádá, aby zmíněné práce uhradili ze svého Horný a Hejduk. Nabízí levný prodej zahrádek, který ovšem nelze zatím upřesnit ani finančně ani časově. Prodej zahrádek zatím není ani schválen zastupitelstvem. V opačném případě nechá chatky zbourat. Horný informoval paní starostku, že spolufinancování stavby kanalizace odmítá.

1. 4. 2014
Jednání na místě plánované stavby. Přítomni p. Otta, stavební dozor, Hejduk, Horný

Pro instalaci přečerpávací stanice nebude třeba bourat větší chatku (Horného), pouze chatku menší. Nabízí, že chatku fa Jež demontuje a znovu postaví. V případě, že dojde k většímu poškození chatky, koupí chatku obdobnou. Druhou možností je zaplatit částku 25 tis. a demontáž chatky zajistit svépomocí. Hejduk a Horný požadují jednání s obcí za účelem vyjasnění právní situace a vyřízení dodatečného stavebního povolení pro chatky (pokud bude třeba). Otta se nabídl, že požádá obec o jednání.

8. 4. 2014
Místostarosta Tůma předložil „Návrh řešení umístění ČS IV“ (viz příloha A), který bohužel není vypracován v měřítku a není ani okótován. Návrh obsahuje oplocení přečerpávací stanice, ale neobsahuje sloupek pro elektrické rozvody.

16. 4. 2014
Jednání na místě plánované stavby. Přítomni místostarosta Tůma, Hejduk, Horný

Tůma sdělil postup instalace a pravděpodobné nepřesnosti umístění přečerpávací stanice, kterým není možno předejít. To může mít za následek, že nebude možné zachovat vstup na zahrádku pronajatou Hornému ze současného směru – ze severu, ale pouze ze strany potoka, který je minimálně velmi nepohodlný. Jednalo by se o branku širokou cca 1 m. Dále informoval, že oplocení přečerpávací stanice bude realizované ze všech stran. Kde bude umístěn sloupek pro elektrické rozvody, není stále dořešeno. Hejduk a Horný požadovali, aby byly zahrádky po stavbě uvedeny do původního stavu a aby obec zajistila dodatečné stavební povolení chatek. S tím Tůma souhlasil.

28. 4. 2014
Horný sdělil e-mailem místostarostovi Tůmovi žádost o zachování vstupu na obě zahrádky ze severního směru.

29. 4. 2014
Jednání po telefonu. Místostarosta Tůma, Horný

Tůma sdělil, že rada obce nesouhlasí se zachováním vstupu na zahrádku pronajaté Hornému ze severního směru. Dále rada obce nebude souhlasit se zajištěním dodatečného stavebního povolení. Finanční nabídku firmy Jež za demontáž a znovupostavení chatky zástupce firmy Jež při jednání s obcí popřel. Ani obec nemá v úmyslu financovat demontáž a novou stavbu chatky.

30. 4. 2014
Jednání po telefonu. Místostarosta Tůma, Horný

Tůma sdělil, že rada obce oficiálně odsouhlasila všechny skutečnosti, které byly zmíněny při minulém jednání 29. 4. 2014.

30. 4. 2014
1. Rada obce schválila ukončení užívání obecního pozemku Hejdukem a Horným.
2. Rada obce zamítla Hejdukovi a Hornému udělit souhlas s umístěním stavby (chatky).
Přesné znění usnesení rady obce je v příloze B. O ukončení užívání pozemku obec Horného ani Hejduka neinformovala.

30. 4. 2014
Jednání po telefonu. Hejduk, p. Otta, fa Jež

Hejduk kontaktoval Ottu, aby zjistil, proč došlo firmou Jež k popření původní nabídky. Pan Otta sdělil, že jediným důvodem byl nový požadavek Hejduka a Horného ve výši 150 tis. Kč, o kterém se dozvěděl od starostky Šimrové. Ten byl natolik vysoký, že o něm nechtěl jednat.

Hejduk a Otta se shodli na tom, že ideální by bylo vyvolat PRVNÍ SPOLEČNÉ jednání všech zainteresovaných stran a dohodnout se na řešení. Otta uvedl, že má 6. 5. 2014 jednání na OÚ a pokusí se zmíněné jednání domluvit.

3. 6. 2014
Jednání na místě stavby. Přítomni starostka Šimrová, p. Kočí a p. Svoboda, oba fa Jež, Hejduk, Horný

Starostka Šimrová předložila návrh Protokolu z místního šetření – ČS IV. s podpisem svým, Kočího a Svobody (viz příloha C). Horný a Hejduk požádali o čas, aby se s protokolem mohli podrobněji seznámit, a o čas na rozmyšlenou. Z protokolu totiž vyplývalo, že se obec pokusila odložit udělení souhlasu s umístěním stavby chatek. Dále jednání pokračovalo již bez Kočího a Svobody. Starostka potvrdila, že Ottu informovala o navýšení kompenzace pro Hejduka a Horného z 25 tis. na 150 tis. Kč (viz jednání 1. 4. 2014). Nedokázala však vysvětlit proč a jak došla k částce právě 150 tis. Kč.

15. 9. 2014
Jednání na místě stavby. Přítomni p. Kočí, fa Jež, Hejduk, Horný

Fa Jež předává chatku Hejduka, kterou usadila na novém místě. Hejduk s řešením souhlasí. Jsou dohodnuty podrobnosti, které souvisí s ukončením stavby přečerpávací stanice – viz zápis v příloze D.

Zapsal: Horný